Sony Xperia L - Bắt đầu với Email

background image

Bắt đầu với Email

Bạn có thể quản lý nhiều tài khoản email cùng một lúc bằng ứng dụng Email, bao gồm
các tài khoản Microsoft Exchange Active Sync của công ty. Có thể truy cập các email
bạn nhận được từ tài khoản Gmail™ trên thiết bị của bạn từ cả ứng dụng Email và
ứng dụng Gmail™.

Sử dụng tài khoản email

Cách thiết lập tài khoản email trên thiết bị

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.

Đối với một vài dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để
biết thêm thông tin về thông số cài đặt chi tiết cho tài khoản email của bạn.

Cách cài tài khoản email làm tài khoản mặc định

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Bấm , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng làm tài khoản mặc định để soạn thảo và gửi
email.

5

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Tài khoản mặc định. Hộp thư đến của tài khoản
mặc định sẽ hiển thị mỗi lần bạn mở ứng dụng email.

Nếu bạn chỉ có một tài khoản email, thì tài khoản này sẽ tự động là tài khoản mặc định.

Cách thêm tài khoản email phụ vào thiết bị

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Nhấn ở trên đầu màn hình, sau đó nhấn Thêm tài khoản.

4

Nhập địa chỉ email và mật khẩu và nhấn Tiếp theo. Nếu điện thoại của bạn
không tự tải về các thông số cài đặt cho tài khoản email, hãy hoàn tất cài đặt
theo cách thủ công.

5

Nếu được nhắc, bạn hãy nhập tên cho tài khoản email của bạn, sao cho nó dễ
dàng nhận biết được. Tên tương tự như vậy sẽ hiển thị trong các email bạn gửi
từ tài khoản này.

6

Khi bạn đã làm xong, nhấn Tiếp theo.

Cách gỡ bỏ tài khoản email khỏi thiết bị

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Email.

3

Bấm , sau đó nhấn Cài đặt.

4

Chọn tài khoản bạn muốn gỡ bỏ.

5

Nhấn Xoá tài khoản > OK.

Gmail™ và các dịch vụ Google™ khác

Nếu bạn có tài khoản Google™, bạn có thể dùng ứng dụng Gmail™ trên thiết bị của
mình để đọc, viết và tổ chức các tin nhắn email. Sau khi bạn đã thiết lập tài khoản
Google™ để hoạt động trên thiết bị của mình, bạn có thể tán gẫu với bạn bè cùng sử
dụng ứng dụng Google Talk™, đồng bộ hóa ứng dụng lịch với Google Calendar™ và
tải về các ứng dụng và trò chơi từ Google Play™.

Các dịch vụ và đặc tính mô tả trong chương này có thể không được hỗ trợ tại một số quốc gia
và khu vực, hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc các nhà mạng.

52

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thiết lập tài khoản Google™ trên thiết bị

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Thêm tài khoản > Google.

3

Theo hướng dẫn đăng ký để tạo một tài khoản Google™ hoặc đăng nhập vào
nếu đã có tài khoản.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào hoặc tạo một tài khoản Google™ từ hướng dẫn cài đặt ngay
lần đầu tiên bạn khởi động thiết bị. Hoặc bạn có thể lên mạng trực tuyến và tạo một tài khoản
tại trang web www.google.com/accounts.

Cách mở ứng dụng Gmail™

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Gmail .