Sony Xperia L - Trình hiển thị

background image

Trình hiển thị

Trình hiển thị sẽ thêm các hiệu ứng hình ảnh vào các bài hát khi phát. Các hiệu ứng
cho từng bài hát sẽ dựa trên đặc điểm của loại nhạc đó. Chúng sẽ thay đổi, ví dụ như
để đáp ứng lại những thay đổi về độ lớn, nhịp điệu và mức tần số của bài hát đó. Bạn
cũng có thể thay đổi chủ đề hình nền.

Cách bật Trình hiển thị

1

Trong ứng dụng "WALKMAN", nhấn .

2

Nhấn Trình hiển thị.

Nhấn vào màn hình để chuyển sang kiểu xem toàn màn hình.

Cách thay đổi chủ đề nền

1

Trong ứng dụng "WALKMAN", nhấn .

2

Nhấn Trình hiển thị.

3

Nhấn > Chủ đề và chọn một chủ đề.

Cách nhận dạng nhạc bằng công nghệ TrackID™

1

Từ Màn hình chính, nhấn

2

Tìm và nhấn TrackID™, rồi đưa thiết bị của bạn về phía nguồn phát nhạc.

3

Nhấn . Nếu bản nhạc được nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™, kết quả sẽ
xuất hiện trên màn hình.

Để quay lại màn hình khởi động TrackID™, nhấn

.

Cách xem biểu đồ TrackID™

Mở ứng dụng TrackID™, rồi nhấn Biểu đồ. Biểu đồ từ khu vực của bạn được
hiển thị.

Cách xem biểu đồ TrackID™ từ khu vực khác

1

Mở ứng dụng TrackID™, rồi nhấn Biểu đồ.

2

Nhấn > Vùng sau đó chọn quốc gia hoặc khu vực.

60

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách mua bản nhạc được nhận dạng bằng ứng dụng TrackID™

1

Sau khi bản nhạc đã được ứng dụng TrackID™ nhận dạng, nhấn Tải về.

2

Làm theo hướng dẫn trên thiết bị để hoàn tất việc mua hàng của bạn.

Bạn cũng có thể chọn bản nhạc để mua bằng cách mở các thẻ mục Lịch sử hoặc Biểu đồ từ
màn hình khởi động TrackID™.

Cách chia sẻ bản nhạc

1

Sau khi bản nhạc đã được nhận dạng bởi ứng dụng TrackID™, nhấn Chia sẻ,
sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

2

Làm theo hướng dẫn trên thiết bị để hoàn tất quá trình này.

Cách xem thông tin nghệ sĩ của bản nhạc

Sau khi bản nhạc đã được ứng dụng TrackID™ nhận dạng, nhấn Thông tin ca
.

Để xoá một bản nhạc khỏi lịch sử bản nhạc

1

Mở ứng dụng TrackID™, rồi nhấn Lịch sử.

2

Nhấn vào tựa đề bản nhạc, sau đó nhấn Xoá.

3

Nhấn để xác nhận.