Sony Xperia L - Pagbuo

background image

Pagbuo

Upang alisin ang takip sa likod

Ipasok ang kuko sa pagitan ng takip sa likot at isang gilid ng iyong device,

pagkatapos ay iangat ang takip.

Upang ikabit ang memory card at ang SIM card

Isara ang iyong telepono at alisin ang takip sa likod, pagkatapos ay ikabit ang

memory card at ang SIM card sa mga nauugnay na slot.

Maaaring hindi kasama ang memory card sa pagbili sa lahat ng market.

Upang ikabit ang takip sa likod

1

Ilagay ang takip sa likod sa likod ng device, pagkatapos ay pindutin pababa ang

mga tuktok ng sulok upang i-lock ang mga iyon sa puwesto.

2

Mula itaas pababa, pindutin pababa ang mga gilid ng takip. May tutunog na pa-

click ang mga clip sa loob ng takip kapag nag-lock na ang mga iyon sa puwesto.

9

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.