Sony Xperia L - Mga setting ng mobile network

background image

Mga setting ng mobile network

Awtomatikong lumilipat ang iyong device sa pagitan ng mga mobile network depende sa

kung anong mga mobile network ang available sa iba't ibang lugar. Maaari mo ring

manu-manong i-set ang iyong device upang gumamit ng partikular na mobile network,

halimbawa, WCDMA o GSM.

Upang pumili ng mode ng network

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Tapikin ang Mode ng Network.

4

Pumili ng mode ng network.

Upang manu-manong pumili ng isa pang network

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Hanapin at tapikin ang Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network > Mga

service provider.

3

Tapikin ang Mode sa paghahanap > Manu-mano.

4

Pumili ng network.

Kung manu-mano kang pumili ng network, hindi maghahanap ang iyong device ng mga ibang

network, kahit na mawala ka sa abot ng manu-manong piniling network.

Upang magsaaktibo ng awtomatikong pagpili ng network

1

Mula sa Home screen, i-tap ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network > Mga

service provider.

3

I-tap ang Mode sa paghahanap.

4

I-tap ang Awtomatiko.

Pag-off sa trapiko ang data

Maaari mong i-disable ang lahat ng koneksyon ng data sa mga mobile network upang

iwasan ang anumang mga hindi kailangang pag-download ng data at synchronization.

Makipag-contact sa iyong network operator kung kailangan mo ng detalyadong

impormasyon tungkol sa iyong plan ng subscription at singil sa trapiko ng data.

Kapag naka-off ang trapiko ng data, makakagamit ka pa rin ng mga koneksyon ng Wi-Fi® at

Bluetooth®. Maaari ka ring magpadala at tumanggap ng mga mensaheng multimedia.

36

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-off ang lahat ng trapiko ng data

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Alisin ang marka ng checkbox na Trapiko ng mobile data.

Data roaming

Pinapayagan ka ng ibang network operator na magpadala at tumanggap ng mobile data

habang naka-roaming ka o nasa labas ng iyong lokal na network. Inirerekomenda na

tingnan nang maaga ang mga nauugnay na rate ng paglilipat ng data.

Upang isaaktibo ang data roaming

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at i-tap ang Mga Setting > Higit pa... > Mga mobile network.

3

Markahan ang Data roaming na checkbox.

Hindi mo maaaring i-activate ang data roaming kapag hindi pinapagana ang mga data

connection.

37

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.