Sony Xperia L - Menu ng Mga Setting

background image

Menu ng Mga Setting

Tingnan at baguhin ang mga setting para sa iyong device mula sa menu ng Mga Setting.

24

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-access ang mga setting ng iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Tapikin ang Mga setting.

Maaari mo ring i-drag pababa ang status bar papunta sa Home screen at tapikin ang upang

i-access ang mga setting sa iyong device.