Sony Xperia L - เริ่มใช้งาน Google Play™‎

background image

เริ่มใชงาน Google Play™

เปด Google Play™ เพื่อเขาสูโลกแหงแอปพลิเคชันและเกม คุณสามารถเลือกดูแอปพลิเคชันและเกมไดจาก

หมวดหมูตางๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใหคะแนนแอพพลิเคชันหรือเกม และสงขอคิดเห็นเกี่ยวกับแอ

ปนั้นๆ ไดดวย
คุณจำเปนตองมีบัญชี Google™ เพื่อใชงาน Google Play™ โปรดดู
วิธีการการตั้งคาบัญชี Google™ บนอุปกรณ

ของคุณในหนา 54

Google Play™ อาจไมมีบริการในบางประเทศหรือภูมิภาค เมื่อคุณดาวนโหลดเนื้อหาไปยังอุปกรณ อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ

ตามจำนวนขอมูลที่ถายโอนมายังอุปกรณของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชงาน

โทรศัพทและคาบริการถายโอนขอมูลของคุณ

วิธีการเปด Google Play™

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะ

2

คนหาและแตะ Play Store