Sony Xperia L - Nyinkronkeun jeung Facebook™‎

background image

Nyinkronkeun jeung Facebook™

Aya dua cara make Facebook™ di alat anjeun. Anjeun tiasa make aplikasi Facebook

standar pikeun ngakses akun Facebook online anjeun, atawa anjeun tiasa nyinkronkeun

akun Facebook anjeun ka alat tur bagagi eusi antara Facebook™ jeung rupa-rupa

aplikasi nu sejen. Contona, anjeun tiasa babagi musik di aplikasi "WALKMAN" di alat

anjeun liwat Facebook. Pikeun nyinronkeun alat anjeun ka Facebook, anjeun kudu nyieun

akun "Xperia™ jeung Facebook" heula.

Pikeun nyetel hiji akun "Xperia™ jeung Facebook" dina alat Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Ketok Setelan > Tambahkeun akun > Xperia™ jeung Facebook.

3

Turutan parentah di layar pikeun asup ka akun Facebook™, atawa jieun akun

anyar.

Pikeun nyabut akun "Xperia™ jeung Facebook" sacara manual

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Ketok Setelan > Xperia™ jeung Facebook.

3

Pilih akun nu Anjeun hoyong singkronkeun.

4

Pencet , teras ketok Singkronkeun ayeuna.

106

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Jang mupus akun integrasi Facebook™

Sawaktos Anjeun nyabut akun integrasi Facebook™ tina telepon Anjeun, akun Facebook

online nu dimaksudkeun teu dipupus tur Anjeun masih bisa ngakses aku eta ti komputer.

1

Ti Layar Utama anjeun, ketok .

2

Ketok Setelan > Xperia™ jeung Facebook.

3

Pilih akun nu rek dipupus.

4

Pencet , terus ketok Pupus akun.

5

Ketok Pupus akun sakali deui jang mastikeun.

107

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.