Sony Xperia L - Ningkatkeun kaluaran sora

background image

Ningkatkeun kaluaran sora

Anjeun tiasa ningkatkeun kaluaran sora nu datang ti speaker dina alat Anjeun nganggo

fitur sapertos teknologi Clear Phase™ sareng xLOUD™.

Nganggo teknologi Clear Phase™

Pake teknologi Clear Phase™ ti Sony pikeun otomatis nyaluyukeun mutu sora ti speaker

internal alat Anjeun tur meunangkeun sora nu jernih, jeung leuwih alami.

Pikeun ningkatkeun mutu sora speaker nganggo Clear Phase™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang Clear Phase™.

Aktipasi fitur Clear Phase™ teu mangaruhan aplikasi komunikasi sora. Contona, taya nu

dirobah dina mutu sora ti telepon sora.

31

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Nganggo teknologi xLOUD™

Pake teknologi ayak audio xLOUD™ ti Sony pikeun ningkatkeun polume speaker tanpa

ngurbankeun mutu. Meunangkeun sora dinamis basa Anjeun ngadengekeun lagu paporit

Anjeun.

Pikeun ningkatkeun polumeu speaker nganggo xLOUD™

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Sora.

3

Cirian kotak centang xLOUD™.

Aktipasi fitur xLOUD™ teu mangaruhan aplikasi komunikasi sora. Contona, taya nu dirobah

dina mutu sora ti telepon sora.