Sony Xperia L - Ngadalikeun pamakean data

background image

Ngadalikeun pamakean data

Anjeun tiasa ngalacak jumlah data nu ditransfer ka sareng ti alat Anjeun make data

seluler atawa sambungan Wi-Fi® salami periode nu ditangtukeun. Contona, Anjeun tiasa

nempo jumlah data nu dipake ku aplikasi individu. Kanggo data nu ditransper make

sambungan data seluler, Anjeun oge tiasa nyetel ati-ati sareng wates pamakean data

supados teu aya bea tambahan.

Nyaluyukeun setelan pamakean data tiasa mantuan Anjeun pikeun ngadalikeun pamakean

data tapi teu bisa ngajamin pencegahan beaya tambahan.

Pikeun ngakses setelan pamakean data

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data.

Pikeun ngahurungkeun atanapi mareuman patalimarga data

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data.

3

Pikeun ngahurungkeun atawa mareuman patalimarga data, ketok sakelar pindah

on-off di gigireun Lalar liwat data seluler nu sasuai.

Anjeun oge tiasa ngahurungkeun atawa mareuman patalimarga data ku cara nyirian atawa

mupus cirian Patalimarga data seluler kotak centang di handapeun Setelan > Lainna... >

Jaringan mobile.

Pikeun nyetel sauran ati-ati pamakean data

1

Pastikeun patalimarga data diaktifkeun.

2

Sered baris status ka handap, teras ketok .

3

Panggihan tur ketok Pamakean data.

4

Pikeun nyetel tingkat sauran ati-ati, sered garis ati-ati ka nilei nu dipikahoyong.

Anjeun nampa hiji bewara sauran ati-ati basa jumlah patalimarga data ngedeketan

tingkat nu Anjeun setel.

34

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nyetel wates pamakean data

1

Pastikeun patalimarga data diaktifkeun.

2

Sered baris status ka handap, teras ketok .

3

Panggihan tur ketok Pamakean data.

4

Cirian kotak centang Setel wates date seluler upami teu acan dicirian, teras

ketok OKE.

5

Pikeun nyetel wates pamakean data, sered garis nu sasuai ka nilei nu

dipikahoyong.

Basa pamakean data Anjeun tos nepi ka wates nu disetel, patalimarga data dina alat Anjeun

bakal dinonaktipkeun sacara otomatis.

Pikeun ngadalikeun pamakean data kanggo aplikasi individu

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data.

3

Panggihan tur ketok aplikasi nu dipikahoyong.

4

Cirian kotak centang Watesan data latar.

5

Pikeun ngakses setelan nu leuwih khusus kanggo aplikasi eta, ketok Tempo

setelan aplikasi tur jieun perobahan nu dipikahoyong.

Setelan khusus kanggo hiji aplikasi bisa jadi heunteu selalu tiasa diakses.

Kinerja ti aplikasi individu bisa jadi dipangaruhan upami Anjeun ngarobah setelan pamakean

data nu berhubungan.

Pikeun nempo data nu ditransperkeun liwat Wi-Fi®

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok Setelan > Pamakean data.

3

Ketok , teras cirian kotak centang Pinton pamakean Wi-Fi upami teu acan

dicirian.

4

Ketok tab Wi-Fi.