Sony Xperia L - Kontrolisanje upotrebe podataka

background image

Kontrolisanje upotrebe podataka

Možete voditi računa o količini podataka koji se prenose na uređaj i sa njega preko

mobilne veze za prenos podataka ili Wi-Fi® veze tokom zadatog perioda. Na primer,

možete prikazati količinu podataka koju koriste pojedinačne aplikacije. Za podatke koji se

prenose preko mobilne veze za prenos podataka, možete i da podesite upozorenja i

ograničenja za upotrebu podataka da biste izbegli dodatne troškove.

Prilagođavanje podešavanja za upotrebu podataka može vam pomoći da imate veću kontrolu

nad upotrebom podataka, ali ne može da garantuje sprečavanje dodatnih troškova.

33

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pristupanje podešavanjima za upotrebu podataka

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Upotreba podataka.

Uključivanje ili isključivanje razmene podataka

1

Iz Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Da biste uključili ili isključili razmenu podataka, tapnite na prekidač pored opcije

Saobraćaj mobil. podataka.

Razmenu podataka možete uključiti ili isključiti i označavanjem polja za potvrdu Saobraćaj

mobilnih podataka pod opcijom Podešavanja > Još… > Mobilne mreže.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Proverite da li je razmena podataka uključena.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na .

3

Pronađite i tapnite na Upotreba podataka.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, vucite liniju upozorenja do željene vrednosti.

Kada se količina razmenjenih podataka približi postavljenom nivou, dobićete

obaveštenje.

Postavljanje ograničenja za upotrebu podataka

1

Proverite da li je razmena podataka uključena.

2

Prevucite statusnu liniju nadole, a zatim tapnite na .

3

Pronađite i tapnite na Upotreba podataka.

4

Označite potvrdni okvir Podesi ograničenje za mobil. pod. ako već nije označen,

a zatim tapnite na OK.

5

Da biste postavili ograničenje za upotrebu podataka, vucite odgovarajuću liniju do

željene vrednosti.

Kada upotreba podataka dostigne postavljeno ograničenje, razmena podataka na uređaju će

se automatski isključiti.

Kontrola upotrebe podataka za pojedinačne aplikacije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Pronađite i tapnite na željenu aplikaciju.

4

Označite polje za potvrdu Ograniči pozadinske podatake.

5

Da biste pristupili specijalnim podešavanjima za aplikaciju, tapnite na Prikaži

podešavanja aplikacije i izvršite željene promene.

Specijalna podešavanja za aplikaciju ne moraju uvek biti dostupna.

Na performanse pojedinačnih aplikacija može uticati promena podešavanja za upotrebu

povezanih podataka.

Prikazivanje podataka prenetih preko funkcije Wi-Fi®

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na Podešavanja > Upotreba podataka.

3

Tapnite na , zatim označite polje za potvrdu Prikaži korišćenje Wi-Fi-ja ako već

nije označeno.

4

Tapnite na karticu WiFi.