Sony Xperia L - Sadržaj

background image

Sadržaj

Xperia™ L Uputstvo za upotrebu...................................................6
Prvi koraci......................................................................................7

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................7
Šta je to Android™?............................................................................7
Pregled telefona..................................................................................7
Sklop..................................................................................................8
Uključivanje i isključivanje uređaja .....................................................10
Zaključavanje ekrana.........................................................................10
Uputstvo za podešavanje..................................................................10
Nalozi i usluge...................................................................................11

Upoznavanje sa uređajem............................................................12

Korišćenje tastera.............................................................................12
Baterija..............................................................................................12
Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................15
Korišćenje zaključavanja ekrana........................................................17
Početni ekran....................................................................................17
Pravljenje snimka ekrana...................................................................20
Pristupanje i korišćenje aplikacija.......................................................20
Status i obaveštenja..........................................................................22
Meni Podešavanja.............................................................................24
Kucanje teksta..................................................................................24
Prilagođavanje uređaja......................................................................29
Poboljšanje izlaznog zvuka................................................................31
Memorija...........................................................................................32
Korišćenje slušalica ..........................................................................32
Podešavanja za Internet i razmenu poruka........................................33
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................33
Podešavanja mobilne mreže..............................................................34

Google Play™..............................................................................36

Prvi koraci uz Google Play™.............................................................36
Preuzimanje iz usluge Google Play™.................................................36
Brisanje podataka aplikacije..............................................................36
Dozvole.............................................................................................37
Instalacija aplikacija koje nisu iz usluge Google Play™ ......................37

Pozivanje......................................................................................38

Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................38
Upravljanje pozivom..........................................................................38
Govorna pošta..................................................................................40
Višestruki pozivi.................................................................................40

2

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Konferencijski pozivi..........................................................................40
Podešavanja poziva..........................................................................41

Kontakti .......................................................................................43

Prenos kontakata na uređaj...............................................................43
Prenos kontakata na novi uređaj.......................................................43
Kontakti pregled ekrana....................................................................45
Upravljanje kontaktima......................................................................45
Komunikacija sa kontaktima..............................................................47
Deljenje kontakata.............................................................................47
Pravljenje rezervne kopije kontakata..................................................47

Razmena poruka..........................................................................49

Korišćenje razmene tekstualnih i multimedijalnih poruka....................49
Opcije tekstualnih i multimedijalnih poruka.........................................50
Brza razmena poruka i video ćaskanje..............................................51

E-pošta.........................................................................................52

Upoznavanje sa aplikacijom za e-poštu.............................................52
Korišćenje e-pošte............................................................................53

"WALKMAN" aplikacija ...............................................................56

Prenos muzike na uređaj ..................................................................56
Slušanje muzike................................................................................56
Početni ekran aplikacije WALKMAN .................................................57
Liste pesama....................................................................................58
Deljenje muzike.................................................................................59
Poboljšavanje zvuka..........................................................................60
Vizualizator .......................................................................................60
Usluga na mreži „Music Unlimited“....................................................61

Muzičke usluge............................................................................62

TrackID tehnologija............................................................................62
Music Unlimited™.............................................................................63

FM radio.......................................................................................64

Osnovni podaci o FM radiju...............................................................64
Korišćenje omiljenih radio-stanica......................................................65
Podešavanja zvuka...........................................................................65
Identifikacija radio numera pomoću TrackID™ tehnologije.................65

Kamera.........................................................................................67

Osnovni podaci o kameri...................................................................67
Korišćenje fotoaparata......................................................................67
Prepoznavanje lica............................................................................68
Korišćenje Smile Shutter™ tehnologije za snimanje osmeha..............68
Dodavanje geografske pozicije fotografijama.....................................69
Korišćenje podešavanja fotoaparata..................................................69
Korišćenje video-kamere...................................................................73

3

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Album...........................................................................................78

Gledanje fotografija i video zapisa......................................................78
Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima...........................79
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“.....................80
Foto albumi.......................................................................................81
Gledanje fotografija na mapi..............................................................82

Video zapisi..................................................................................85

Gledanje video zapisa u aplikaciji „Filmovi“........................................85
Prenos video sadržaja na uređaj .......................................................86
Upravljanje video sadržajem..............................................................87
Usluga Video Unlimited.....................................................................87

Web pregledač.............................................................................88

O veb pregledaču..............................................................................88

Mogućnost povezivanja...............................................................89

Povezivanje sa bežičnim mrežama....................................................89
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima...............................92
NFC..................................................................................................94
Bluetooth™ bežična tehnologija........................................................96
Povezivanje uređaja sa računarom....................................................98
Preslikavanje ekrana........................................................................100
Skeniranje bar kôdova pomoću NeoReader™ aplikacije..................101
Smart Connect................................................................................102

Sinhronizovanje podataka na uređaju........................................103

Osnovni podaci o sinhronizovanju podataka na uređaju..................103
Sinhronizacija sa Google™ uslugama..............................................103
Usklađivanje poslovne e-pošte, kalendara i kontakata.....................103
Sinhronizovanje sa uslugom Facebook™........................................104

Mape i lokacije...........................................................................106

Usluge lokacije i izvori......................................................................106
Korišćenje GPS-a............................................................................106
Google Maps™...............................................................................107
Dobijanje informacija o pravcima.....................................................107

Kalendar i budilnik......................................................................109

Kalendar.........................................................................................109
Budilnik...........................................................................................109

Podrška i održavanje..................................................................112

Ažuriranje uređaja............................................................................112
Aplikacija za pravljenje rezervne kopije i vraćanje.............................113
Resetovanje uređaja........................................................................114
Zaključavanje i zaštita uređaja.........................................................115
Pronalaženje uređaja.......................................................................117
Aplikacija za podršku......................................................................118

4

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Recikliranje uređaja.........................................................................118

Referenca...................................................................................119

Pregled ikona za status i obaveštenja..............................................119
Pregled aplikacija............................................................................120

Važne informacije.......................................................................122

Uputstvo sa važnim informacijama..................................................122
Ograničenja usluga i funkcija...........................................................122
Pravne informacije...........................................................................122

Indeks.........................................................................................123

5

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..