Sony Xperia L - Lidhja e zgjuar

background image

Lidhja e zgjuar

Përdorni aplikacionin e Lidhjes së zgjuar për të cilësuar se ç'farë ndodh në pajisjen tuaj

kur lidhni ose shkëpusni një pajisje shtesë. Gjithashtu mund të përdorni Lidhjen e Zgjuar

për të cilësuar një veprim të caktuar ose një grup veprimesh për të ndezur pajisjen tuaj në

kohë të caktuara të ditës.
Për shembull, kur lidhni kufje me mikrofon, mund të krijoni një ngjarje, në mënyrë që

veprimet e mëposhtme të ndizen në pajisjen tuaj:

Ndërmjet orës 7 dhe 9 të mëngjesit, kur udhëtoni për në punë riprodhuesi "WALKMAN"

ndizet dhe shfletuesi i Internetit hap gazetën e mëngjesit. Volumi i ziles është caktuar në

vibrim.

Në rrugën e kthimit nga puna, ndizet radioja FM dhe hapet një aplikacion i shënimeve që

tregon listën e gjerave për të blerë.

Për të nisur aplikacionin Lidhja e zgjuar

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni .

2

Gjeni dhe takoni Smart Connect.

104

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të krijuar një ngjarje të Smart Connect

1

Nisni aplikacionin e Smart Connect. Nëse jeni duke hapur Smart Connect për herë

të parë, takoni OK për të mbyllur ekranin e prezantimit.

2

Në kartelën Ngjarjet, takoni .

3

Jepni ngjarjes një emër, pastaj takoni Krijo.

4

Nën Kur, shtoni ose një pajisje shtesë ose një interval kohe ose të dyja.

5

Nën Bëj këtë, shtoni se ç'farë dëshironi të ndodhë në pajisjen tuaj.

6

Nën Në mbarim, shtoni se ç'farë dëshironi të ndodhë kur shkëputni pajisjen

shtesë ose kur intervali kohor mbaron. Nëse cilësohen të dyja këto kushte,

veprimet fillojnë ose kur shkëpusni pajisjen shtesë ose kur intervali kohor mbaron.

7

Për ta ruajtur ngjarjen, shtypni .

Për të shtuar një pajisje shtesë Bluetooth®, fillimisht duhet ta çiftoni atë me pajisjen tuaj.

Për të modifikuar një ngjarje të Smart Connect

1

Nisni aplikacionin Smart Connection.

2

Në skedën Ngjarjet, trokitni lehtë mbi një ngjarje.

3

Nëse ngjarja fiket, zvarriteni rrëshqitësin në të djathtë.

4

Rregulloni cilësimet sipas dëshirës.

5

Për të ruajtur ngjarjen, trokitni lehtë mbi .

Për të fshirë një zë të pasaktë, prekeni dhe mbajeni zërin, më pas trokitni lehtë mbi >

Fshi

ngjarjen dhe trokitni lehtë mbi Fshi për ta konfirmuar.

Menaxhimi i pajisjeve

Përdorni aplikacionin Smart Connect për të menaxhuar një varg pajisjesh shtesë

inteligjente që mund t'i lidhni me pajisjen tuaj, duke përfshirë SmartTags, SmartWatch

dhe Smart Wireless Headset pro nga Sony. Smart Connect shkarkon çdo aplikacion të

nevojshëm dhe gjen gjithashtu aplikacione të palëve të treta, kur janë të disponueshme.

Pajisjet e lidhura më parë afishohen në një listë që ju lejon të merrni më shumë

informacion për tiparet e çdo pajisjeje.

Për të çiftuar dhe për të lidhur një pajisje shtesë

1

Nisni aplikacionin Smart Connection. Nëse jeni duke e hapur Smart Connect për

herë të parë, trokitni lehtë mbi OK për të mbyllur ekranin prezantues.

2

Trokitni lehtë mbi Pajisjet dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi OK për të nisur kërkimin e pajisjeve.

4

Në listën e rezultateve të kërkimit, trokitni lehtë mbi emrin e pajisjes që dëshironi të

shtoni.

Për të rregulluar cilësimet për një pajisje shtesë të lidhur

1

Çiftoni dhe lidhni pajisjen shtesë me pajisjen tuaj.

2

Nisni aplikacionin Smart Connection.

3

Trokitni lehtë mbi Pajisjet dhe pastaj trokitni lehtë mbi emrin e pajisjes shtesë të

lidhur.

4

Rregulloni cilësimet e dëshiruara.

105

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.