Sony Xperia L - Plocha

background image

Plocha

Plocha je bránou k hlavným funkciám zariadenia. Úvodná obrazovka sa môže

prispôsobiť pomocou widgetov, skratiek, priečinkov, tém, tapiet a iných položiek.
Úvodná obrazovka presahuje bežnú šírku displeja, preto je na zobrazenie celého

obsahu na všetkých tablách plochy potrebný rýchly pohyb prsta doľava alebo doprava.

Ikona

zobrazuje časť obrazovky Úvodná obrazovka, v

ktorej sa nachádzate. Tablu môžete pridať, odstrániť alebo nastaviť ako hlavnú tablu

plochy.

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Položky v riadku v dolnej časti obrazovky sú vždy k dispozícii a umožňujú rýchly prístup.

Prechod na Domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie Domovskej obrazovky

Rýchlym pohybom sa dotknite smerom doprava alebo doľava.

Nastavenie tably ako hlavnej tably plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte tam prst,

kým zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete

nastaviť ako hlavnú tablu plochy. Potom ťuknite na položku .

Pridanie tably na plochu

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte tam prst,

kým zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom posuňte tably prehliadača doprava alebo doľava a ťuknite na

symbol .

Odstránenie tably z plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte tam prst,

kým zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete

odstrániť. Potom ťuknite na položku .

Widgety

Widgety sú malé programy, ktoré môžete použiť priamo na obrazovke Úvodná

obrazovka. Napríklad widget “WALKMAN” umožňuje priame spustenie prehrávania

hudby.

18

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Veľkosť niektorých widgetov je možné meniť, takže ich môžete rozširovať, aby ste videli

viac obsahu, alebo zmenšovať, aby ste šetrili priestorom na Úvodná obrazovka.

Pridanie miniaplikácie widget na Úvodnú obrazovku

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Úvodná obrazovka, kým zariadenie

nezačne vibrovať, potom ťuknite na Widgety.

2

Nájdite widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

1

Dotknite sa a podržte widget, pokým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje, a

potom ju pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widget Kalendár,

zobrazí sa zvýraznený rám a bodky zmeny veľkosti.

2

Posuňte tieto bodky smerom dovnútra alebo von, aby ste zmenšili alebo zväčšili

veľkosť widgetu.

3

Pre potvrdenie novej veľkosti widgetu ťuknite kdekoľvek na Úvodná obrazovka.

Zmena usporiadania obrazovky Home screen

Prispôsobte vzhľad svojej domovskej obrazovky a zmeňte funkcie, ku ktorým z nej máte

prístup. Zmeňte pozadie obrazovky, premiestnite položky, vytvorte priečinky a pridajte

skratky a miniaplikácie.

Možnosti prispôsobenia

Keď sa dotknete a podržíte prázdne miesto na ploche, zobrazia sa nasledujúce možnosti

prispôsobenia:

pridať miniaplikácie na plochu,

pridať widgety a skratky,

nastaviť tapetu plochy,

nastaviť tému pozadia.

Zobrazenie možností prispôsobenia z plochy

Dotknite sa prázdnej oblasti na ploche Úvodná obrazovka a podržte na nej prst,

kým zariadenie nezavibruje. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí ponuka

možností prispôsobenia.

Pridanie skratky na plochu

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte tam prst,

kým zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položky Aplikácie > Skratky.

3

Vyberte požadovanú skratku.

Ak chcete pridať skratku aplikácie priamo z obrazovky Aplikácia, dotknite sa aplikácie

a podržte na nej prst.

Presun položky na ploche

Dotknite sa položky a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezačne vibrovať,

potom presuňte položku na nové miesto.

Odstránenie položky z obrazovky Home screen

Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka .

Vytvorenie priečinka na ploche

1

Dotknite sa a podržte prst na ikone aplikácie alebo jej skratke, kým sa nezväčší

a zariadenie nezavibruje. Potom ju presuňte na ikonu či skratku inej aplikácie.

2

Zadajte názov priečinka a ťuknite na položku Hotovo.

19

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pridanie položiek do priečinka na ploche

Dotknite sa položky a podržte na nej prst, pokým sa nezväčší a zariadenie

nezavibruje. Potom presuňte položku do priečinka.

Premenovanie priečinka

1

Ťuknutím otvorte priečinok.

2

Ak chcete zobraziť pole Názov priečinka, dotknite sa záhlavia priečinka.

3

Zadajte nový názov priečinka a ťuknite na položku Hotovo.

Zmena pozadia domovskej obrazovky

Ak chcete prispôsobiť obrazovku Úvodná obrazovka svojmu štýlu, môžete použiť

tapety a rôzne témy.

Zmena tapety na ploche

1

Dotknite sa prázdnej oblasti na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte ju

dovtedy, kým zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku Tapety a vyberte možnosť.

Nastavenie témy plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Úvodná obrazovka a podržte tam prst,

kým zariadenie nezavibruje.

2

Ťuknite na položku Motívy a potom vyberte tému.

Pri zmene témy sa zmení aj pozadie v niektorých aplikáciách.