Sony Xperia L - Pamäť

background image

Pamäť

Obsah môžete ukladať do interného ukladacieho priestoru zariadenia alebo na pamäťovú

kartu.

Pamäťová karta

Zariadenie podporuje pamäťovú kartu microSD™, ktorá sa využíva na ukladanie obsahu.

Tento typ karty môžete používať ako prenosné pamäťové médium aj v iných

kompatibilných zariadeniach.

Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete kedykoľvek bezpečne vybrať zo svojho telefónu, keď je vypnutý.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, keď je telefón zapnutý, musíte ju pred vybratím z

telefónu odpojiť. Pomôžete tým zabrániť poškodeniu pamäťovej karty alebo stráte dát

uložených na pamäťovej karte.

Odpojenie pamäťovej karty

1

Na Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky Nastavenie > Ukladací priestor > Odpojiť kartu

SD.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu v zariadení môžete naformátovať, napríklad kvôli uvoľneniu pamäte. To

znamená, že vymažete všetky údaje na karte.

Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej

karty nezabudnite zálohovať všetky údaje, o ktoré nechcete prísť. Údaje môžete zálohovať

skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Pripojenie zariadenia k počítaču

na strane101.

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.