Sony Xperia L - Právne informácie

background image

Právne informácie

Sony C2105/C2104/

Túto používateľskú príručku vydala spoločnosť Sony Mobile Communications AB alebo jej miestna pobočka bez

akejkoľvek záruky. Zlepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, nepresností

v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môže vykonať iba spoločnosť Sony

Mobile Communications AB, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Také zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach

tejto používateľskej príručky.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Všetky práva vyhradené.
Tento mobilný telefón umožňuje preberať, ukladať a posielať ďalej dodatočný obsah, napríklad signály zvonenia.

Používanie takého obsahu môže byť obmedzené alebo zakázané právami tretích strán vrátane, nie však výhradne,

obmedzení daných platnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Plnú zodpovednosť za dodatočný obsah,

ktorý prevezmete do mobilného telefónu alebo odošlete z telefónu, nesiete vy, a nie spoločnosť Sony. Pred

použitím ľubovoľného dodatočného obsahu skontrolujte, či máte na zamýšľané použitie potrebnú licenciu alebo iné

oprávnenie. Spoločnosť Sony neručí za presnosť, integritu ani kvalitu akéhokoľvek dodatočného obsahu alebo

akéhokoľvek obsahu pochádzajúceho od tretích strán. Spoločnosť Sony nebude za žiadnych okolností niesť žiadnu

zodpovednosť za nesprávne používanie dodatočného obsahu alebo obsahu od tretích strán.
Táto používateľská príručka môže odkazovať na služby alebo aplikácie poskytované tretími stranami. Na používanie

takýchto programov alebo služieb sa môže požadovať samostatná registrácia u poskytovateľa tretej strany a môže

podliehať ďalším podmienkam používania. V prípade aplikácií spúšťaných prostredníctvom webovej lokality tretej

strany si vopred prečítajte podmienky jej používania a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť

Sony neručí za dostupnosť ani výkon webových lokalít tretích strán alebo služieb ponúkaných tretími stranami.
Ak chcete zobraziť informácie pre regulačné orgány, ako je napríklad značka CE, vyberte batériu.
Všetky tu uvedené názvy výrobkov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými

známkami jednotlivých vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Všetky ochranné

známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.sonymobile.com.
Všetky obrázky slúžia iba na informatívne účely a nemusia presne zodpovedať skutočnému telefónu.
Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft. Používanie alebo šírenie

tejto technológie mimo tohto výrobku je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázané.
Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu duševného

vlastníctva vrátane autorských práv. V tomto zariadení sa používa softvér WMDRM na prístup k obsahu

chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM pri ochrane obsahu zlyhá, vlastníci obsahu môžu žiadať

spoločnosť Microsoft® o zrušenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo

kopírovanie chráneného obsahu. Zrušenie nemá vplyv na nechránený obsah. Pri preberaní licencií pre chránený

obsah súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft môže s licenciami uvádzať aj zoznam zrušených certifikátov.

Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste na prístup k ich obsahu inovovali softvér WMDRM. V opačnom prípade

nebudete mať prístup k obsahu, v ktorom sa táto inovácia požaduje.
Tento výrobok je licencovaný v rámci licencie MPEG-4 visual a AVC patent portfolio na súkromné a nekomerčné

používanie spotrebiteľom na i) kódovanie videa v súlade s vizuálnym štandardom MPEG-4 (MPEG-4 video) alebo

štandardom AVC (AVC video) a na ii) dekódovanie videa MPEG-4 alebo AVC, ktoré spotrebiteľ zakódoval na

súkromné a nekomerčné použitie a/alebo ktoré získal od poskytovateľa videa licencovaného spoločnosťou MPEG

LA na poskytovanie videí MPEG-4 a AVC. Na akékoľvek iné používanie sa žiadna licencia neudeľuje, ani sa nedá

uplatniť. Ďalšie informácie vrátane tých, ktoré sa týkajú používania na reklamné, interné a komerčné účely

a udeľovania licencií, možno získať od spoločnosti MPEG LA, L.L.C. Navštívte stránku http://www.mpegla.com.

Dekódovacia technológia zvukového formátu MPEG Layer-3 je licencovaná spoločnosťou Fraunhofer IIS a

Thomson.

125

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.