Sony Xperia L - Pilihan mesej teks dan mesej multimedia

background image

Pilihan mesej teks dan mesej multimedia

Untuk menukar tetapan pemberitahuan mesej anda

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Tetapan.

3

Untuk menetapkan bunyi pemberitahuan, ketik Nada pemberitahuan dan pilih

pilihan.

4

Untuk tetapan pemberitahuan lain, tandakan atau jangan tandakan kotak semak

yang relevan.

Untuk menukar tetapan laporan penghantaran bagi mesej keluar

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Tetapan.

3

Ketik Laporan penghantaran untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan laporan

penghantaran.

50

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat mesej yang disimpan pada kad SIM

1

Dari Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Tetapan > Mesej SIM.