Sony Xperia L - Дозволи

background image

Дозволи

Некои апликации може ќе треба да пристапат до податоци, поставки и разни функции на вашиот

уред за да работат правилно. Во тој случај ќе им требаат соодветни дозволи од вас. На пример,

апликацијата за навигација има потреба од дозволи за испраќање и примање на пренос на

податоци и за пристап до Вашата локација.
Некои апликации може да ги злоупотребат нивните дозволи со крадење или бришење на податоци

или со пријавување на вашата локација. Уверете се дека инсталирате и давате дозволи само за

апликации на коишто им верувате.

Прикажување дозволи на апликација

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки.

3

Допрете Апликации.

4

Допрете ја саканата апликација.

5

Лизгајте надолу за да ги прикажете релевантните детали под Дозволи.