Sony Xperia L - Синхронизирање со услугите на Google™‎

background image

Синхронизирање со услугите на Google™

Синхронизирајте го уредот со различни услуги на Google™ за да бидат ажурирани вашите

информации, без оглед од кој уред ја користите својата сметка на Google™. На пример, може да ги

синхронизирате своите контакти, Gmail™ и календарски податоци.

Поставување сметка на Google™ за синхронизација

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Додај сметка > Google.

3

Следете го волшебникот за регистрација да креирате сметка на Google™ или пријавете се

ако веќе имате сметка.

4

Обележете го полето за избирање Прав. рез. копија и обнов. ако сакате да

направите резервна копија од податоците на вашата сметка на Google™, потоа допрете
Следно.

5

Допрете ја својата ново креирана сметка на Google™, потоа допрете ги објектите што

сакате да ги синхронизирате.

Рачно синхронизирање со вашата сметка на Google™

1

Од Почетен екран, допрете ја .

2

Допрете Поставки > Google.

3

Допрете ја сметката на Google™ што сакате да ја синхронизирате.

4

Притиснете го , потоа допрете Синхронизирај веднаш.

Отстранување сметка на Google™

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Google.

3

Допрете ја сметката на Google™ што сакате да ја отстраните од листата со сметки.

4

Притиснете , потоа допрете Отстрани сметка.

5

Допрете Отстрани сметка повторно за да потврдите.