Sony Xperia L - Користење текст и мултимедијални пораки

background image

Користење текст и мултимедијални пораки

Можете да испраќате и примате текстуални пораки од уредот користејќи SMS (Short Message

Service). Ако вашата претплата вклучува MMS (Multimedia Messaging Service), можете и да

испраќате и примате пораки кои содржат медиумски датотеки, на пример, слики и видеа. Бројот на

знаци што може да се испратат во една текстуална порака зависи од ограничувањата на

операторот и на користениот јазик. Ако го надминете ограничениот број на знаци, сите единечни

пораки се поврзуваат и се испраќаат заедно. Ќе ви се наплати за секоја единечна порака. Кога ги

гледате вашите пораки, тие се појавуваат како разговори, што значи дека сите пораки до и од

определено лице се групирани заедно.

За да испратите мултимедијална порака, треба да ги коригирате MMS поставките во
уредот. Видете на Поставки за пораки и Интернет.

Креирање и испраќање порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го .

3

Допрете го , па одберете ги саканите примачи од листата со контакти. Ако примачот не е

внесен како контакт, рачно внесете го неговиот број, па допрете го .

4

Кога ќе завршите со додавање примачи, допрете го Готово.

5

Допрете го Напишете порака и внесете го текстот на пораката.

6

Ако сакате да додадете медиумска датотека, допрете го и одберете опција.

7

За да ја испратите пораката, допрете го Испрати.

Ако излезете од пораката пред испраќање, таа ќе биде зачувана како скица.
Конверзацијата ќе биде означена со зборот Скица.

За да се прочита примена порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го саканиот разговор.

3

Ако пораката сè уште не е преземена, допрете ја и држете ја пораката, а потоа допрете го
Преземи порака.

Од лентата за статус можете и да отворате пораки кога таму ќе се појави

. Смо

повлечете ја лентата надолу и допрете ја пораката.

За да се одговори на порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката.

3

Внесете го одговорот и допрете го Испрати.

Препраќање порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја препратите.

3

Допрете и задржете ја пораката што сакате да ја препратите, а потоа допрете го
Препрати порака.

4

Допрете го , па одберете примач од листата со контакти. Ако примачот не е внесен како

контакт, рачно внесете го неговиот број, па допрете го .

5

Кога ќе завршите со додавање примачи, допрете го Готово.

6

Уредете ја пораката, ако е потребно, па допрете го Испрати.

Во чекорот 4 можете да го допрете и За, па рачно да го внесете бројот на примачот.

Бришење порака

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја избришете.

3

Допрете и задржете ја пораката што сакате да ја избришете, а потоа допрете го
Избриши порака > Избриши.

50

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да избришете разговори

1

Од Почетен екран, допрете ја , па пронајдете и допрете ја .

2

Притиснете го , па допрете го Избриши ги разговорите.

3

Обележете ги полињата за разговорите коишто сакате да ги избришете, а потоа допрете го

> Избриши.

Повикување испраќач на порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете разговор.

3

Допрете го името или бројот на примачот во горниот дел на екранот, па одберете го името

или бројот на примачот од листата што ќе се појави.

4

Ако примачот е зачуван во контактите, допрете го телефонскиот број којшто сакате да го

повикате. Ако не сте го зачувале примачот во своите контакти, допрете го .

За да зачувате датотека содржана во порака што сте ја примиле

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Ако пораката сè уште не е преземена, допрете ја и задржете ја пораката, а потоа допрете

го Преземи порака.

4

Допрете ја и држете ја датотеката што сакате да ја зачувате, а потоа одберете ја саканата

опција.

Обележување порака со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Во пораката што сакате да ја обележите со ѕвезда, допрете го .

4

За да ја отстраните обележувањето со ѕвезда, допрете го .

Прикажување пораки обележени со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Притиснете го , па допрете го Пораки со ѕвезда.

3

Сите пораки обележени со ѕвезда се појавуваат во листа.

Барање пораки

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Притиснете на , па допрете го Пребарај.

3

Внестете ги клучните зборови за пребарување, па допрете го тастерот за потврда.