Sony Xperia L - Технологија TrackID

background image

Технологија TrackID

Идентификување музика со помош на технологијата TrackID

Користете ја услугата TrackID™ за препознавање музика за да идентификувате некоја музичка

нумера што ќе ја слушнете во околината. Само снимете краток дел од песната и ќе добиете

информации за изведувачот, насловот и албумот за неколку секунди. Можете да ги купувате

песните коишто ќе ги идентификува TrackID™, да ги прегледувате TrackID топ листите и да видите

што пребаруваат другите корисници ширум светот. За најдобри резултати, користете ја

технологијата на TrackID™ во тивка средина.

Апликацијата TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддржани во сите држави/ региони
или од сите мрежи и/или даватели на услуги во сите области.

За да се отвори апликацијата TrackID™

1

Од Почетен екран, допрете ја .

2

Најдете и допрете го TrackID™.

Апликацијата TrackID™ можете да ја отворите и со графичкиот објект на TrackID™.

Идентификување музика со помош на технологијата TrackID™

1

Од Почетен екран, допрете

2

Пронајдете и допрете TrackID™, потоа држете го уредот кон изворот на музиката.

3

Допрете . Доколку услугата TrackID™ ја препознае песната, резултатите се појавуваат на

екранот.

За да се вратите во почетниот екран на TrackID™, притиснете

.

Прегледување топ листи на TrackID™

Отворете ја апликацијата TrackID™, потоа допрете Топ листи. Се покажува топ листа

од вашиот регион.

Користење на резултатите од технологијата TrackID™

Информациите за песна се појавуваат кога апликацијата TrackID™ ќе препознае песна. Можете да

одберете да ја купите песната или да ја споделите користејќи е-пошта, SMS или услуга за

социјална мрежа. Можете и да добиете повеќе информации за изведувачот на песната.

Купување песна препознаена со апликацијата TrackID™

1

Откако апликацијата TrackID™ ќе ја препознае песната, допрете Преземи.

2

Следете ги упатствата на својот уред за да го завршите купувањето.

Може да одберете песна за купување и со отворање на картичките Историја или Топ
листи
од почетниот екран на TrackID™.

Споделување песни

1

Откако апликацијата TrackID™ ќе ја препознае песната, допрете Сподели, потоа

одберете начин на споделување.

2

Следете ги инструкциите на уредот за да ја завршите процедурата.

Прегледување на информациите за изведувачот на песната

Откако апликацијата TrackID™ ќе ја препознае песната, допрете Изведувач.

Бришење песна од историјата на песни

1

Отворете ја апликацијата TrackID™, потоа допрете Историја.

2

Допрете наслов на песна, потоа допрете Избриши.

3

Допрете Да за да потврдите.

63

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.