Sony Xperia L - Правење резервна копија на контактите

background image

Правење резервна копија на контактите

Може да користите мемориска картичка, SIM-картичка или алатка за онлајн синхронизација, како
што е Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

за да направите резервна копија на контактите.

48

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Извезување на сите контакти во мемориската картичка

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Извези контакти > SD-картичка.

3

Допрете ОК.

За да извезете контакти во SIM картичка

1

Од вашиот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , потоа потчукнете Извези контакти > SIM-картичка.

3

Обележете ги контактите што сакате да ги извезете, или допрете Обележи ги сите ако

сакате да ги извезете сите ваши контакти.

4

Потчукнете Извези.

5

Одберете Додај контакти доколку сакате да ги додадете контактите во постојните

контакти во вашата SIM картичка, или одберете Замени ги сите контакти доколку

сакате да ги замените постојните контакти во вашата SIM картичка.

Кога извезувате контакти во SIM картичка, постои можност да не се извезат сите
информации. Ова се должи на ограничената меморија на SIM картичките.

49

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.