Sony Xperia L - Комуницирање со Ваши контакти

background image

Комуницирање со Ваши контакти

Барање контакт

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го , па внесете ги првите неколку букви од името на контактот во полето
Пребарај контакти. Се појавуваат сите контакти кои започнуваат со тие букви.

Брзо мени за контакти

Допрете мала слика на контакт за брзо да ги прегледате опциите за комуникација со определен

контакт. Опциите вклучуваат повикување на контактот, испраќање текстуална или мултимедијална

порака и започнување на разговор користејќи ја апликацијата Hangouts™.

За да се појави апликација како опција во брзото мени за контакти, можеби ќе треба да ја
поставите апликацијата во уредот и да се логирате во неа. На пример, треба да ја
стартувате апликацијата Gmail™ и да ги внесете своите податоци за пријавување пред
да користите Gmail™ од брзото мени за контакти.