Sony Xperia L - Пренесување видео содржина на вашиот уред

background image

Пренесување видео содржина на вашиот уред

Пред да започнете со користење на апликацијата Филмови, добра идеја е да ги пренесете

филмовите, ТВ-емисиите и другата видео содржина на својот уредот од другите уреди, како

компјутерот. Има неколку начини на пренесување на содржината:

Поврзете го уредот со компјутерот со помош на USB кабел и влечете ги и испуштајте ги видео

датотеките директно со користење на апликацијата за управување со датотеки на компјутерот.

Погледнете Поврзување на уредот на компјутер на страницата 100.

Доколку имате персонален компјутер, користете ја апликацијата Media Go™ од Sony™ за

организирање на содржината и пренесување на видео датотеките преку компјутерот на уредот.

Доколку компјутерот е на Apple® Mac®, може да користите Sony™ Bridge за Mac за пренесување

на видео датотеки од iTunes на уредот.

87

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.