Sony Xperia L - WALKMAN негізгі экраны

background image

WALKMAN негізгі экраны

WALKMAN негізгі экраны

құрылғыдағы және Music Unlimite қызметінде қол жетімді барлық

әндердің тізімін береді. Осы жерде альбомдар мен ойнату тізімдерін басқаруға, төте жолдар

жасау

ға және SensMe™ арналарын пайдаланып музыканы көңіл-күй мен шапшаңдық бойынша

реттеуге болады.

1

Music Unlimited

қызметін ашу

2

Музыканы

әнші бойынша шолу

3

Музыканы

ән бойынша шолу

4

Музыканы альбом бойынша шолу

5

Барлы

қ ойнату тізімдерін шолу

6

Сіз ж

әне достарыңыз онлайн қызметтері арқылы ортақтастырған музыка сілтемелерін және музыкаға қатысты

мазм

ұнды жинау

7

Music Unlimite арналарыны

ң көмегімен музыканы басқару және түзету

58

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

8

«WALKMAN» музыка ойнат

қышын ашу

Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері бар Sony Entertainment Network желісі
әрбір дүкенде қол жетімді бола бермейді. Бөлек жазылым қажет Қосымша шарттар мен
шектеулер.

WALKMAN негізгі экранын көрсету

1

Негізгі экран ішінен > тарма

ғын таңдаңыз.

2

WALKMAN негізгі экраны к

өрсетілмесе, түймешігін түртіңіз.

Әнге төте жол қосу

1

WALKMAN негізгі экранынан сілтеме жасау керек

әнді іздеп табыңыз.

2

Ән атауын түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Төте жол ретінде қосу т

үймесін түртіңіз. Сілтеме WALKMAN негізгі экранында

к

өрсетіледі.

Music Unlimited қызметіндегі әндерге төте жолдар қосу мүмкін емес.

Төте жолдарды қайта реттеу

WALKMAN негізгі экранында сілтемені

үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша ұстап басып

т

ұрыңыз да, элементті жаңа орын ішіне сүйреп апарыңыз.

Төте жолды жою

WALKMAN негізгі экранында сілтемені

үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша ұстап басып

т

ұрыңыз да, элементті ішіне сүйреп апарыңыз.

Тек өзіңіз жасаған төте жолдарды жоя аласыз.

Сондай-ақ, әдепкі төте жолдарды сүйреп апаруға болады, бірақ олар жойылмайды, тек
жасырын болады.

Музыканы соңғы ақпаратпен жаңарту

1

WALKMAN негізгі экраннан пернесін т

үртіңіз.

2

Музыка ақпаратын жүктеу > Бастау тарма

ғын түртіңіз. Құрылғы интернеттен

іздеп, музыка

үшін соңғы альбом суреті мен ән ақпаратын жүктейді.

SensMe™ арналары қолданбасы музыка ақпаратын жүктеген кезде іске қосылады.

SensMe™ арналар қолданбасын іске қосу

WALKMAN негізгі экранында пернесін басып, Музыка ақпаратын жүктеу >
Бастау т

үймешігін түртіңіз.

Бұл қолданба ұялы немесе Wi-Fi® желілік байланысын қажет етеді.

Әнді жою

1

WALKMAN негізгі экранын ашы

ңыз да, жою керек әнді іздеп табыңыз.

2

Ән атауын түртіп, ұстап тұрыңыз, одан кейін Жою түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, осы тәсілмен альбомдарды жоюға болады.