Sony Xperia L - Визуализатор

background image

Визуализатор

Визуализатор функциясы

әндерді ойнатқан кезде оларға көрнекі әсерлер қосады. Әрбір ән үшін

к

өрсетілетін әсерлер музыканың сипатына негізделеді. Мысалы, олар музыканың дыбыс

де

ңгейіне, ырғағына және жиілік деңгейіне байланысты өзгереді. Сондай-ақ, фон тақырыбын

өзгертуге болады.

Визуализатор функциясын қосу

1

«WALKMAN»

қолданбасында түймесін түртіңіз.

2

Визуализатор т

үймесін түртіңіз.

Толық экран көрінісіне ауысу үшін түймені түртіңіз.

Фон тақырыбын өзгерту

1

«WALKMAN»

қолданбасында түймесін түртіңіз.

2

Визуализатор белгішесін т

үртіңіз.

3

> Тақырып т

үймесін түртіп, бір тақырыпты таңдаңыз.

TrackID™ технологиясын пайдаланып музыканы анықтау

1

Негізгі экран экранында

ғы түймешігін түртіңіз

2

TrackID™

қолданбасын ашып түртіңіз де, құрылғыңызды музыка көзіне бағыттап

ұстаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз. Егер TrackID™ қызметі жолды таныса, нәтижелер экранда пайда

болады.

TrackID™ бастау экранына оралу үшін

түймесін басыңыз.

TrackID™ кестелерін көру

TrackID™

қолданбасын ашып, Диаграм-р түймесін түртіңіз. Сіздің аймағыңызға

арнал

ған чарт көрсетіледі.

61

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Басқа аймақтың TrackID™ чарттары

1

TrackID™

қолданбасын ашып, Диаграм-р түймесін түртіңіз.

2

> Аймақтар т

үймесін түртіңіз де, елді не аймақты таңдаңыз.

TrackID™ қолданбасы арқылы танылған әнді сатып алу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Жүктеу түймесін түртіңіз.

2

Сатып алуды ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Сондай-ақ, сатып алатын әнді Журнал немесе Диаграм-р қойындыларын TrackID™
бастау экранынан ашу арқылы таңдай аласыз.

Әнді бөлісу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Бөлісу түймесін түртіңіз, содан соң

б

өлісу әдісін таңдаңыз.

2

Процедураны ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Жолдың әнші туралы ақпаратын көру

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Орын-шы ақп. түймесін түртіңіз.

Жолды жолдар жұрналынан жою

1

TrackID™

қолданбасын ашып, Журнал түймесін түртіңіз.

2

Жол та

қырыбын басқан соң, Жою опциясын түртіңіз.

3

Растау

үшін Иә түймесін түртіңіз.