Sony Xperia L - Дыбыс параметр/і

background image

Дыбыс параметр/і

Радио дыбысын құрылғылар арасында ауыстыру

Радионы сыммен жал

ғанатын гарнитура немесе сыммен жалғанатын құлақтық арқылы тыңдауға

болады.

Құрылғылардың бірі қосылғаннан кейін қажет болса, дыбысты динамикке ауыстыруға

болады.

Радио дыбысын динамикке ауыстыру

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Спикерфонмен ой-ту белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысты сым арқылы жалғанған гарнитура немесе құлақтық арқылы қайтадан шығару
үшін белгішесін басып, Құлақтықтарда ойнату опциясын түртіңіз.

Моно және стерео дыбыс режимдерін ауыстырып қосу

FM радиосын моно немесе стерео режимде ты

ңдауға болады. Кейбір жағдайларда, моно режимге

ауыстыру н

әтижесінде шуыл азайып, дыбыс сапасы артуы мүмкін.

Моно және стерео дыбыс режимдерін ауыстырып қосу

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Стерео дыбысын қосу белгішесін т

үртіңіз.

3

Радионы

қайтадан моно дыбыс режимінде тыңдау үшін түймесін басып, Монот-ды

дау-ты күш-у опциясын т

үртіңіз.

66

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.