Sony Xperia L - Интернет және хабар алмасу параметрлері

background image

Интернет және хабар алмасу параметрлері

М

әтінді және мультимедиа хабарларды жіберу және интернетке шығу үшін ұялы деректер

байланысы ж

әне дұрыс параметрлер болуы керек. Бұл параметрлерді алудың әр түрлі жолдары

бар:

Ұялы желілердің және операторларының көпшілігі үшін интернет және хабар алмасу

параметрлері

құрылғыда алдын ала орнатылған. Сондықтан, интернетті пайдалануды және

хабарларды жіберуді бірден бастау

ға болады.

Кейбір жа

ғдайларда құрылғыны бірінші рет қосқанда, интернет және хабар алмасу

параметрлерін ж

үктеп алу опциясын аласыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді кейінірек

Параметрлер м

әзірінен жүктеп алуға болады.

Құрылғыдағы интернет және желі параметрлерін кез келген уақытта қолмен қосуға және

өзгертуге болады. Интернет және хабар алмасу параметрлері туралы толық ақпарат алу үшін

желі операторына хабарласы

ңыз.

Интернет және хабар алмасу параметрлерін жүктеу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ > Интернет параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қабылдау белгішесін т

үртіңіз.

Әдепкі интернет параметрлерін бастапқы қалпына келтіру

1

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі > Кіру нүктесінің аттары опциясын

т

үртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Әдепкіге қайта құру белгішесін т

үртіңіз.

Кіру нүктесінің аттары (APN)

APN

құрылғы мен интернет арасында деректер байланысын орнату үшін пайдаланылады. APN IP

мекенжайыны

ң қай түрі пайдаланылатынын, қай қауіпсіздік әдістері іске қосылатынын және қай

т

үпкі байланыс пайдаланылатынын анықтайды. Интернетке қол жеткізу мүмкін болмағанда,

деректер байланысы болма

ғанда немесе мультимедиа хабарларын жіберу не алу мүмкін

болма

ғанда APN параметрін тексеру пайдалы болады.

Ағымдағы APN атауын көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Кіру нүктесінің аттары белгішесін т

үртіңіз.

Егер қолдануға болатын бірнеше байланыс болса, белсенді желі байланысы белгіленген
түймемен көрсетіледі.

Интернет параметрлерін қолмен қосу

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі > Кіру нүктесінің аттары опциясын

тауып т

үртіңіз.

3

т

үртіңіз.

4

Жаңа қатынас нүктесі белгішесін т

үртіңіз.

5

Аты тарма

ғын түртіңіз де, жасағыңыз келетін желі профилінің атауын енгізіңіз.

6

Қатынас нүктесі тарма

ғын түртіңіз де, қатынас нүктесі атауын енгізіңіз.

7

Желі операторы талап ететін барлы

қ басқа ақпараттарды енгізіңіз.

8

т

үртіп, одан кейін Сақтау түймесін түртіңіз.