Sony Xperia L - Деректерді пайдалануды басқару

background image

Деректерді пайдалануды басқару

Белгілі мерзім ішінде

құрылғыдан немесе оған мобильді деректер не Wi-Fi® байланысы арқылы

тасымалдан

ған деректер мөлшерін бақылауға және басқаруға болады. Мысалы, қолданбалар

жеке пайдаланатын деректер м

өлшерін шектеуге болады. Сондай-ақ, қосымша ақы төлемеу үшін

33

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

мобильді деректер байланысы ар

қылы тасымалданатын деректерге деректерді пайдалану

ескертулері мен шектерін орнату

ға болады.

Деректерді пайдалану параметрлерін реттеу деректерді пайдалануға көмектеседі, бірақ
қосымша ақы алынудан сақтауға кепілдік бермейді.

Деректерді пайдалану параметрлеріне қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

Деректер тасымалын қосу немесе өшіру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Деректер тасымалын

қосу немесе өшіру үшін Моб-ді деректер трафигі белгішесінің

жанында

ғы қосу-өшіру қосқышын тиісті түрде түртіңіз.

Сондай-ақ, Мобильді деректер трафигі құсбелгісін Параметрлер > Қосымша... > Ұялы
желі
ішінен белгілеу немесе алып тастау арқылы деректер тасымалын қосуға не өшіруге
болады.

Деректерді пайдалану ескертуін орнату

1

Деректер тасымалы

қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

3

Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Ескерту де

ңгейін орнату үшін ескерту сызығын қажетті мәнге сүйреңіз. Деректер

тасымалыны

ң мөлшері орнатқан деңгейге жеткенде ескерту беріледі.

Деректерді пайдалану шегін орнату

1

Деректер тасымалы

қосылғанына көз жеткізіңіз.

2

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

3

Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Белгіленбеген болса, Ұялы деректер шегін орнату

құсбелгісін белгілеңіз, одан

кейін OK т

үймесін түртіңіз.

5

Деректерді пайдалану шегін орнату

үшін тиісті сызықты қажетті мәнге сүйреңіз.

Деректерді пайдалану мөлшері орнатылған шекке жеткенде құрылғыда деректер
тасымалы автоматты түрде өшіріледі.

Қолданбалардың жеке пайдаланатын деректер мөлшерін басқару

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданбаны тауып, оны түртіңіз.

4

Фондық деректерді шектеу параметріне

құсбелгі қойыңыз.

5

Қолданбаның одан басқа арнайы параметрлеріне қол жеткізу үшін Бағдарлама

параметрлерін көру т

үймесін түртіп, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Қолданбаның арнайы параметрлеріне әрқашан қол жеткізу мүмкін бола бермейді.

Қатысты деректерді пайдалану параметрлерінің өзгертілуі кейбір қолданбалардың
өнімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

Wi-Fi® арқылы тасымалданған деректерді көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Деректердің пайдаланылуы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз, белгіленбеген болса, Wi-Fi жел. пай-ды көр-ту құсбелгісін

қойыңыз.

4

Wi-Fi б

өлімін түртіңіз.

34

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.