Sony Xperia L - Батарея

background image

Батарея

Батареяны зарядтау

Құрылғыны сатып алған кезде оның батареясы жартылай зарядталған болады. Зарядтағыштың

кабелін USB порты немесе зарядта

ғышқа қосқан кезде, экранда пайда болғанша бірнеше

минут

өтуі мүмкін. Құрылғы зарядталып тұрғанда, оны пайдалана беруге болады. Құрылғыны

ұзақ уақыт бойы зарядтау, мысалы түнде, батареяны немесе құрылғыны зақымдамайды.

Батареяның заряды толық зарядталғаннан кейін кішкене азаяды және зарядтағыш
қосылғаннан кейін қайта зарядталады. Ол батареяның жұмыс істеу уақытын көбейтіп,
заряд күйінің 100 пайыздан төмен деңгейді көрсетуіне себеп болады.

12

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Құрылғыны зарядтау

1

Зарядта

ғышты розеткаға қосыңыз.

2

USB кабеліні

ң бір соңын зарядтағышқа (немесе компьютердегі USB портқа) қосыңыз.

3

Кабельді

ң екінші соңын құрылғыдағы micro USB портына, USB таңбасының бетін жоғары

қаратып қосыңыз. Зарядтау басталған кезде батарея күйінің жарық диоды жанады.

4

Батарея к

үйінің жарық диоды жасыл түспен жанғаны құрылғының толық зарядталғанын

білдіреді. Тік сырт

қа тартып, USB кабелін құрылғыдан ажыратыңыз. Кабельді құрылғыдан

ал

ғанда коннекторды майыстырып алмаңыз.

Жылдамырақ зарядтау үшін құрылғымен бірге берілген зарядтағыш пен USB кабелін
пайдаланыңыз.

Батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағыштың кабелі қуат көзіне қосқаннан кейін
жарық диоды жанғанша бірнеше минут өтуі мүмкін.

Батарея жарық диодының күйі

Жасыл

Батарея толы

қ зарядталған

Жыпы

қтайтын қызыл

Батарея заряды т

өмен

Қызғылт сары

Батарея зарядталуда. Батарея заряды т

өмен мен толық арасында

Батарея деңгейін тексеру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Телефон туралы > Күйі > Батарея заряды тарма

ғын тауып

т

үртіңіз.

Батарея өнімділігін арттыру

Келесі ке

ңестер батареяны өнімділігін жақсартуға көмектесуі мүмкін:

Құрылғыны жиі зарядтау. Бұл батареяның қызмет мерзіміне әсер етпейді.

Интернеттен деректерді ж

үктеуге қуат жұмсалады. Интернетті пайдаланбаған кезде, жылжымалы

желілер бойынша барлы

қ деректер байланыстарын өшіру арқылы қуатты үнемдеуге болады. Бұл

параметр

құрылғыға басқа сымсыз желілер арқылы деректерді тасымалдауға кедергі

жасамайды.

Bluetooth® ж

әне Wi-Fi® байланыстарын қажет етпеген кезде өшіріп қойыңыз. Күй жолағын төмен

с

үйреп, хабарландыру панелінде оларды оңай қосуға және өшіруге болады.

Батарея

қуатын тұтынуды азайту үшін STAMINA режимі және Батарея заряды аз реж-і

м

үмкіндіктерін пайдаланыңыз. Құрылғыны қалай пайдаланатыныңызға сәйкес келетін қуат

үнемдеу режимін таңдауға болады. Сондай-ақ, әрбір қуат үнемдеу режимінің параметрлерін

реттеуге болады.

Қадамдастыру қолданбаларын (электрондық поштаны, күнтізбе мен контактілерді қадамдастыру

үшін қолданылады) қолмен қадамдастыруға орнатыңыз. Сондай-ақ, автоматты түрде

қадамдастыруға, бірақ қадамдастыру аралықтарын үлкейтуге болады.

Қай қолданбалар қуатты ең көп қолданатынын көру үшін құрылғыдағы батареяны қолдану

м

әзірін тексеріңіз. YouTube™ сияқты бейне және музыка ағымы қолданбаларын пайдаланған

кезде батарея к

өбірек қуат тұтынады. Google Play™ тармағынан жүктелген кейбір қолданбалар

да к

өп қуат тұтынады.

Пайдаланбайтын

қолданбаларды жауып, олардан шығыңыз.

13

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Экранны

ң жарықтық деңгейін төмендетіңіз.

Желі ау

қымы жоқ жерде құрылғыны өшіріңіз немесе Дербес режим параметрін іске қосыңыз.

Әйтпесе, құрылғы бар желілерді қайта-қайта іздейді. Бұл қуатты тұтынады.

Музыка ты

ңдау үшін түпнұсқалы Sony™ хэндсфри құрылғысын пайдаланыңыз. Хэндсфри

құрылғылары құрылғының дауыс зорайтқыштарымен салыстырғанда батарея қуатын аз қажет

етеді.

М

үмкін болған кезде құрылғыны күту режимінде ұстаңыз. Күту уақыты дегеніміз құрылғыңыз

желіге

қосулы болған, бірақ пайдаланылмаған уақытты білдіреді.

Кез келген жанды фон суреттерін

өшіріңіз.

Батареяны қолдану мәзіріне қол жеткізу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Орнатыл

ған қолданбалардың қайсысы ең көп батарея қуатын тұтынатынын көру үшін

Параметрлер > Қуат көзін басқару > Батарея пайдалану тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

ШЫДАМДЫЛЫҚ режимін пайдалану

Экран белсенді болма

ған кезде Wi-Fi® байланысын, деректер тасымалын және көп қуат

т

ұтынатын бірнеше қолданбаны кідірту үшін STAMINA режимі мүмкіндігін іске қосыңыз.

ШЫДАМДЫЛЫ

Қ режимі белсенді болған кезде, телефон қоңырауларын, мәтіндік және

мультимедиа хабарларын

қабылдай аласыз. Сондай-ақ, экран белсенді болмаған кезде кейбір

қолданбаларға жұмыс істеп тұра беруге рұқсат беру үшін қолданбалар тізімін орнатуға болады.

Экран

қайтадан белсенді болған кезде, кідіртілген барлық функциялар жалғастырылады.

STAMINA режимін іске қосу

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

STAMINA режимі жанында

ғы слайдерді оңға сүйреп, одан кейін Іске қосу түймесін

т

үртіңіз. STAMINA режимі іске қосылған кезде күй жолағында пайда болады.

ШЫДАМДЫЛЫҚ режимін өшіру

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

STAMINA режимі жанында

ғы белгішесін түртіңіз.

ШЫДАМДЫЛЫҚ режимінің параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Параметрлер м

әзірін ашу үшін STAMINA режимі опциясын түртіңіз.

4

Қажетінше қолданбалар қосыңыз немесе қолданбаларды жойыңыз.

5

Бол

ған кезде Дайын пернесін түртіңіз.

Құрылғының күту уақытын есептеу

К

үту уақыты құрылғы желі қосылып тұрып, бірақ белсенді түрде, мысалы, қоңырау қабылдау

немесе со

ғу үшін қолданылмаған кезде батарея жұмыс істейтін уақытты білдіреді. Қосылған

кезде, STAMINA режимі

қалған күту уақытын тоқтаусыз өлшеп отырады. Ол құрылғыны

пайдалану сипатына байланысты

әр түрлі болуы мүмкін. Құрылғы экраны құлыптаулы күйде

ұсталса, STAMINA режимі күту уақытын ұзартуда тиімдірек болады. Экранды жиі

құлыптамасаңыз, батарея өнімділігінің артуын байқамауыңыз мүмкін.

Құрылғыны алғаш рет пайдаланған кезде есептеу үшін пайдалану туралы тарихи дерек
болмағандықтан, есептелген күту уақыты дұрыс болмауы мүмкін.

Есептелген күту уақытын көру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

Батарея заряды аз режимін пайдалану

Батарея зарядыны

ң деңгейі төмен болған кезде қуатты үнемдеу үшін Батарея заряды аз

реж-і м

үмкіндігін іске қосуға болады. Бұл мүмкіндік экран жарықтығы, деректер тасымалы және

14

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

дірілдеу функциясыны

ң параметрлерін реттеп, тұтынылатын батарея зарядын азайтуға

к

өмектеседі.

Батарея заряды аз режимін іске қосу

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Батарея заряды аз реж-і жанында

ғы слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

Батарея заряды аз режимін өшіру

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Батарея заряды аз реж-і жанында

ғы белгішесін түртіңіз.

Батарея заряды аз режимінің параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қуат көзін басқару опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Параметрлер м

әзірін ашу үшін Батарея заряды аз реж-і опциясын түртіңіз.

4

Параметрлерді

қажетінше реттеңіз.

5

Бол

ған кезде пернесін түртіңіз.