Sony Xperia L - Facebook™‎ қызметімен синхрондау

background image

Facebook™ қызметімен синхрондау

Құрылғыда Facebook™ сайтын пайдаланудың екі жолы бар. Онайлн Facebook тіркелгісіне кіру

үшін стандартты Facebook бағдарламасын пайдалануға болады немесе Facebook тіркелгісін

құрылғымен синхрондап, мазмұнды Facebook™ бағдарламасының және басқа

ба

ғдарламалардың арасында ортақ пайдалануға болады. Мысалы, музыканы құрылғыдағы

«WALKMAN» ба

ғдарламасында Facebook қызметі арқылы ортақ пайдалануға болады.

Құрылғыны Facebook қызметімен синхрондау үшін алдымен «Facebook қызметі бар Xperia™»

тіркелгісін орнату

қажет.

Құрылғыға «Facebook қызметі бар Xperia™» есептік жазбасын орнату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Есептік жазба қосу > Xperia™ Facebook біріктірілуі

пернелерін т

үртіңіз.

3

Facebook™ есептік жазбасына тіркелу

үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз немесе

жа

ңа есептік жазба жасаңыз.

«Facebook қызметі бар Xperia™» есептік жазбасымен қолмен қадамдастыру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Xperia™ Facebook біріктірілуі белгішесін т

үртіңіз.

3

Қадамдастырылатын есептік жазбаны таңдаңыз.

4

пернесін басып, Қазір қадамдастыру опциясын т

үртіңіз.

106

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Facebook™ біріктіру тіркелгісін жою

Facebook™ біріктіру тіркелгісін телефоннан жойған кезде оған тиісті Facebook тіркелгісі
жойылмайды және оған әлі де компьютерден кіруге болады.

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Параметрлері > Xperia™ Facebook біріктірілуі тарма

ғын түртіңіз.

3

Жою

қажет тіркелгіні таңдаңыз.

4

белгішесін басып, Есептік жазбаны шығару п

әрменін түртіңіз.

5

Растау

үшін Есептік жазбаны шығару түймесін қайтадан түртіңіз.

107

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.