Sony Xperia L - Қоңырау параметрлері

background image

Қоңырау параметрлері

Қоңырауларға тыйым салу

Кіріс ж

әне шығыс қоңыраулардың барлық немесе белгілі бір санаттарына тыйым салуға болады.

Қоңырауларға тыйым салуды бірінші рет пайдаланғанда, қоңырауларға тыйым салу функциясын

белсендіру

үшін PUK (Жеке құлып ашу кілті) кодын, содан кейін жаңа құпия сөзді енгізу керек.

Кіріс немесе шығыс қоңырауларға тыйым салу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауға тыйым салу

тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

4

Кілтс

өзді енгізіп, Қосу опциясын түртіңіз.

Хабар жіберіп, қоңырауды қабылдамау

Алдын ала белгіленген хабарды жіберіп,

қоңырауды қабылдамауға болады. Мұндай хабар

жіберіп,

қоңырауды қабылдамаған кезде, хабар шалушыға автоматты түрде жіберіліп,

құрылғыда сақталады.
Құрылғыда алдын ала белгіленген алты хабар болады. Осы алдын ала белгіленген хабарлардың

ішінен та

ңдап, оны қажет болса, түзетуге болады.

Хабарды алдын ала анықталған хабар жіберіп қабылдамау

Хабар жіберіп қабылдамау белгішесін жо

ғары сүйреп, бір хабарды таңдаңыз.

Екінші хабарды хабар жіберіп қабылдамау

Байланыс кезінде

қайталанатын қысқа дыбыс естісеңіз, Хабар жіберіп

қабылдамау белгішесін жо

ғары сүйреп, бір хабарды таңдаңыз.

Қоңырауды қабылдамау үшін қолданылатын хабарды түзету

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Хаб. бар қоң-ды қабылдамау

опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Т

үзетілетін хабарды түртіп, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

4

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

Қоңырау бағытын өзгерту

Қоңыраулардың бағытын өзгертуге болады, мысалы, басқа телефон нөміріне немесе жауап

беру

қызметіне.

Қоңыраулардың бағытын өзгерту үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды басқа нөмірге
бағыттау
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдаңыз.

4

Қоңырауды бағыттағыңыз келетін нөмірді енгізіңіз де, Қосу түймесін түртіңіз.

41

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау бағытын өзгертуді өшіру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоңырауды басқа нөмірге
бағыттау
тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Опцияны та

ңдап, Сөндіру пәрменін түртіңіз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді

к

өрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер >
Шалушы идентификаторы тарма

ғын тауып түртіңіз.

Бекітілген терілетін нөмірлер

Егер

қызмет көрсетушіден PIN2 кодын алған болсаңыз, шығыс қоңырауларын шектеу үшін

бекітілген терілетін н

өмірлер (FDN) тізімін пайдалана аласыз.

Бекітілген нөмір теруді қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Бекітілген теру нөмірлері

тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Бекітілген теруді іске қосу немесе Бекітілген теруді өшіру опциясын т

үртіңіз.

4

PIN2 кодын енгізіп, OK т

үймесін түртіңіз.

Қабылданған қоңырау алушыларының тізіміне кіру үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Бекітілген теру нөмірлері >
Бекітілген теру нөмірлері тарма

ғын тауып түртіңіз.

42

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.