Sony Xperia L - Қоңырауды қолдану

background image

Қоңырауды қолдану

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы, контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту арқылы

немесе

қоңыраулар журналы көрінісінде телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау шалуыңызға

болады. Сондай-а

қ, контактілер тізімінен және қоңыраулар журналынан нөмірлерді жылдам табу

үшін зерделі теру функциясын қолдануға болады.
Қоңырау шалған кезде шуды және артқы дыбысты азайту үшін құрылғының негізгі микрофоны

екінші микрофонмен бірге ж

ұмыс істейді.

Қоңырау шалған кезде екінші микрофонды жаппаңыз.

Теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және Қоң-у түймесін түртіңіз. Нөмірді жою үшін түймесін

т

үртіңіз.

Зерделі теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Теру та

қтасының көмегімен қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді

немесе сандарды енгізі

ңіз. Әр әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі

к

өрсетіледі.

4

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

Қоңырауды аяқтау үшін

т

үймесін түртіңіз.

Халықаралық қоңырау соғу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

«+» та

ңбасы шыққанға дейін 0 түймесін түртіп, басып тұрыңыз.

4

Ел кодын, айма

қ кодын (алғашқы 0 санысыз) және телефон нөмірін енгізіңіз, содан

кейінҚоң-у т

үймесін түртіңіз.

38

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырауға жауап беру үшін

Экранда белгішесін о

ң жаққа қарай сүйреңіз.

Қоңырауды қабылдамау үшін

белгішесін экран бойынша сол жа

ққа қарай сүйреңіз.

Екінші қоңырауды қабылдамау

Қоңырау кезінде қайталанған қысқа дыбыс естісеңіз, пернесін түртіңіз.

Қоңырау кезінде құлақ дауыс зорайтқышы дыбыс деңгейін өзгерту үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.

Сөйлесіп тұрғанда дауыс зорайтқышты қосу

белгішесін т

үртіңіз.

Қоңырау кезінде микрофонның дыбысын өшіру

пернесін т

үртіңіз.

Экранды қоңырау барысында іске қосу үшін

т

үймесін жылдам басыңыз.

Қоңырау барысында сандар енгізу

1

Қоңырау барысында түймесін түртіңіз. Пернетақта шығады.

2

Енгізгі

ңіз келетін сандарды түртіңіз.

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Соңғы қоңыраулар

Қоңыраулар журналынан қабылданбаған , қабылданған және терілген қоңырауларды

к

өруге болады.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

1

When you have missed a call, жай-к

үй жолағында пайда болады. Күй жолағын төмен

с

үйреңіз.

2

Жіберілген қоңырау т

үймесін түртіңіз.

Қоңыраулар журналындағы нөмірге қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон т

үймесін тауып, түртіңіз. Экранның жоғарғы бөлігінде қоңыраулар журналы

к

өрінісі пайда болады.

3

Н

өмірге тікелей қоңырау шалу үшін нөмірді түртіңіз. Қоңырау шалмастан бұрын нөмірді

т

үзету үшін нөмірді түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін Қоң-у соғу алд. нөм. өңдеу

опциясын т

үртіңіз.

Сондай-ақ, нөмірге > Кері қоңырау соғу түймесін түрту арқылы қоңырау шалуға
болады.

Қоңыраулар журналындағы нөмірді контактілерге қосу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон т

үймесін тауып, түртіңіз. Экранның жоғарғы бөлігінде қоңыраулар журналы

к

өрінісі пайда болады.

3

Санды т

үртіп, ұстап тұрыңыз, одан кейін Контактілерге қосу тармағын түртіңіз.

4

Қажетті контактіні түртіңіз немесе Жаңа контакт жасау опциясын түртіңіз.

5

Контактіні

ң мәліметтерін өңдеңіз де, Дайын түймесін басыңыз.

39

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.