Sony Xperia L - Құрылғыны жаңарту

background image

Құрылғыны жаңарту

О

ңтайлы өнімділікпен қамтамасыз етіп, соңғы жақсартуларды алу үшін құрылғыны ең соңғы

ба

ғдарламалық құрал нұсқасымен жаңартыңыз.

Сымсыз жа

ңарту жасау үшін құрылғыдағы Жаңарту орталығы қолданбасын пайдалануға немесе

USB кабелі байланысы ар

қылы жаңартуды іске қосу үшін компьютерде PC Companion

қолданбасын пайдалануға болады. Сымсыз жаңарту жасасаңыз, ұялы желі немесе Wi-Fi

®

желілік

байланысын пайдалану

ға болады. Жаңартпас бұрын құрылғыда сақталған барлық деректердің

қосалқы көшірмесін жасаңыз.

Update Center қолданбасының көмегімен жаңартуды іске қосқан кезде деректер
байланысы орнатылып, тиісті ақы алынуы мүмкін. Сондай-ақ, ұялы желі арқылы
жаңартуларды алу мүмкіндігі операторға байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін
желі операторына хабарласыңыз.

Құрылғыны сымсыз жаңарту

Құрылғыны сымсыз жаңарту үшін Update Center қолданбасын пайдаланыңыз. Бағдарламалық

құрал жаңартуларын қолмен жүктеуге болады немесе жүктеулер пайда болған кезде Жаңарту

қызметіне құрылғыны автоматты түрде жаңартуға рұқсат беруге болады. Автоматты жаңарту

м

үмкін іске қосылып тұрғанда, жаңарту пайда болған кезде күй жолағында ескерту көрсетіледі.

Жаңарту орталығынан бағдарламалық құралдарға жаңартуларды қолмен жүктеу

1

Негізгі экранда мына белгішені т

үртіңіз: .

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті қолданба жаңартуын немесе жүйелік жаңартуды таңдап, Жүктеу түймесін

т

үртіңіз немесе барлық қолданба жаңартуларын жүктеу үшін Бәр. жаң. түймесін

т

үртіңіз.

Қолданба жаңартулары жүктелгеннен кейін автоматты түрде іске қосылады. Жүйелік
жаңарту жүктеген кезде құрылғының қайта іске қосылуын күтіп, одан кейін жаңартуды
қолмен орнатыңыз. Жаңартуларды ұялы желілер арқылы жүктеген кезде сізден деректер
байланысы үшін ақы алынуы мүмкін.

Жаңарту орталығы қолданбасының көмегімен бағдарламалық құралдарды
автоматты түрде жаңарту функциясын іске қосу

1

Негізгі экранда т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

басып, одан кейін Параметрлер т

үймесін түртіңіз.

4

Авт-ты жүктеулерге рұқсат ету

құсбелгісін белгілеңіз, одан кейін Келісу

т

үймесін түртіңіз. Енді жаңартулар пайда болған кезде дереу автоматты түрде жүктелетін

болады.

Жаңартуларды ұялы желілер арқылы жүктеген кезде сізден деректер байланысы үшін
ақы алынуы мүмкін.

Жүйелік жаңартуларды орнату

1

Негізгі экраннан белгішесін т

үртіңіз.

2

Жаңарту орталығы тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Орнат

қыңыз келетін жүйелік жаңартуды таңдап, одан кейін Орнату түймесін түртіңіз.

USB кабелінің көмегімен құрылғыны жаңарту

Кейбір жа

ңартуларды сымсыз жүктеуге болмайды. Осындай жаңартуларды хабарлайтын күй

жола

ғында ескерту шығады. Жаңартуларды жүктеп іске қосу үшін USB кабелі және PC

Companion

қолданбасы іске қосылған компьютер қажет. PC Companion қолданбасын компьютерге

114

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

орнату

үшін құрылғыда сақталған орнату файлдарын пайдалануға немесе қолданбаны

PC Companion сайтынан тікелей ж

үктеуге болады.

Құрылғыдан PC Companion қолданбасын жүктеу

1

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

2

Н

ұсқау берілген кезде, PC Companion қолданбасын компьютерде орнатуды іске қосу үшін

құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

PC Companion қолданбасын PC Companion сайтынан да жүктеуге болады.

Бағдарламалық құрал жаңартуларын USB кабелі байланысы көмегімен жүктеу
үшін

1

Әлі орнатылмаған болса, қолданып отырған компьютерге PC Companion қолданбасын

орнаты

ңыз.

2

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

3

Компьютер: PC Companion

қолданбасын іске қосыңыз. Бірнеше секундтан кейін PC

Companion

қолданбасы құрылғыны анықтайды да, құрылғының жаңа бағдарламалық

құралын іздейді.

4

Құрылғы: К

үй жолағында ескертулер шыққан кезде қатысты бағдарламалық құрал

жа

ңартуларын жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны Apple® Mac® компьютерімен жаңарту

1

Әлі орнатылмаған болса, қолданып отырған Apple

®

Mac

®

компьютеріне Sony™ Bridge for

Mac

қолданбасын орнатыңыз.

2

USB кабеліні

ң көмегімен құрылғыны Apple

®

Mac

®

компьютеріне жал

ғаңыз.

3

Компьютер: Sony™ Bridge for Mac

қолданбасын іске қосыңыз. Бірнеше секундтан кейін

Sony™ Bridge for Mac

қолданбасы құрылғыны анықтайды да, құрылғының жаңа

ба

ғдарламалық құралын іздейді.

4

Компьютер: Жа

ңа бағдарламалық құрал табылса, қалқымалы терезе пайда болады.

Тиісті ба

ғдарламалық құрал жаңартуларын орнату үшін экрандағы нұсқауларды

орында

ңыз.

Sony™ Bridge for Mac қолданбасын Bridge for mac сайтынан жүктеп алуға болады.

Қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру
қолданбасы

Жад картасына немесе USB жад

құрылғысына мазмұнның қосалқы көшірмесін жасау үшін