Sony Xperia L - Электрондық поштаны пайдалану

background image

Электрондық поштаны пайдалану

Электрондық поштаны жазу және жіберу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдалансаңыз, экранның жоғарғы

жа

ғында түймесін және хабар жіберілетін есептік жазбаны түртіп, одан кейін

т

үймесін түртіңіз.

3

Кімге опциясын т

үртіп, алушының мекенжайын тере бастаңыз. Сәйкес келетіндер

динамикалы

қ тізімде көрсетіледі. Қатысты сәйкестікті түртіңіз немесе толық электрондық

пошта мекенжайын теруді жал

ғастырыңыз. Қосымша алушы қосу үшін үтір ( , ) немесе

н

үктелі үтір ( ; ) енгізіп, басқа атты тере бастаңыз. Алушыны жою үшін түймесін

т

үртіңіз.

4

Контактілерде са

қталған электрондық пошта мекенжайын таңдау үшін түймесін түртіп,

одан кейін алушы

өрісінің жанындағы құсбелгіні тауып, оны белгілеңіз. Бірнеше алушы

қосу үшін қажетті алушылардың құсбелгісін қойыңыз. Аяқтаған кезде Дайын тармағын

т

үртіңіз.

5

Тақырып т

үртіңіз де, электрондық пошта тақырыбын енгізіңіз.

6

Файлды тіркеу

үшін түймесін түртіңіз. Файл түрін түртіп, одан кейін көрсетілетін

файлдар тізімінен тіркелетін файлды т

үртіңіз.

7

Хабарлама аума

ғында хабарлама мәтінін енгізіңіз.

8

Басымдылы

қ деңгейін орнату үшін түймесін басып, одан кейін Басымдылықты

орнату т

үймесін түртіңіз де, бір опцияны таңдаңыз.

9

К

өшірме немесе жасырын көшірме өрістерін қосу үшін түймесін басып, одан кейін

Кк/Жкк көрсету т

үймесін түртіңіз.

10

Электронды

қ хат жіберу үшін түймесін түртіңіз.

Электрондық хаттарды алу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдалансаңыз, экранның жоғарғы

жа

ғында түймесін түртіп, тексерілетін есептік жазбаны таңдаңыз. Барлық электрондық

пошта есептік жазбаларын бір уа

қытта тексергіңіз келсе, Біріктірілген көрініс

т

үймесін түртіңіз.

4

Жа

ңа хабарламаларды жүктеу үшін түймесін түртіңіз.

Қауымдық электрондық пошта есептік жазбасын орнатқан болсаңыз, Автоматты (Push)
үшін тексеру жиілігін орнатуға болады.

53

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық хаттарды оқу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдалансаңыз, экранның жоғарғы

жа

ғында түймесін түртіп, тексерілетін есептік жазбаны таңдаңыз. Барлық электрондық

пошта есептік жазбаларын бір уа

қытта тексергіңіз келсе, Біріктірілген көрініс

т

үймесін түртіңіз.

4

Электронды

қ поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз

келетін электронды

қ хатты түртіңіз.

Электрондық хатты қарап алу аумағын пайдалану

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын қолдансаңыз, белгішесін түртіп,

тексерілетін есептік жазбаны т

үртіңіз. Барлық электрондық пошта есептік жазбаларын бір

уа

қытта тексергіңіз келсе, Біріктірілген көрініс түймесін түртіңіз.

3

Құрылғыны көлденең ұстаңыз. Электрондық хатты қарап алу аумағы пайда болады.

4

Электронды

қ поштаның кіріс жәшігінде жоғары немесе төмен қарай жылжып, оқығыңыз

келетін электронды

қ хатты түртіңіз. Электрондық пошта қарап алу аумағында ашылады.

Электронды

қ хат туралы қосымша ақпаратты көру үшін жіберуші атының жанындағы

т

өмен көрсеткіні түртіңіз. Негізгі мәтін жолағында кішірейту немесе үлкейту үшін екі

сауса

қпен шымшып, тиісінше оларды біріктіріңіз немесе айырыңыз.

5

Электронды

қ хатты толық экран пішімінде көру үшін бөлгіш жолақты (электрондық хаттар

тізімі мен хатты

ң негізгі мәтіні арасында орналасқан) тиісінше түртіңіз. Толық экран

пішімінде алды

ңғы немесе келесі хабарды оқу үшін сол және оң көрсеткілерді

пайдаланы

ңыз.

6

Кіріс ж

әшігі көрінісіне оралу үшін бөлгіш жолақты түртіңіз.

Қарап алу аумағын пайдаланбас бұрын оны қарап алу аумағының параметрлерінде іске
қосыңыз.

Қарап алу аумағын жасыру үшін құрылғыны тік ұстаңыз немесе қарап алу аумағының
параметрлерін өзгертіңіз.

Электрондық поштаның қарап алу аумағының параметрлерін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

3

Жалпы > Аумақты алдын ала қар. т

үймесін түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

Электрондық хат қосымшасын көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

К

өргіңіз келетін қосымшаны қамтитын электрондық хатты тауып, оны түртіңіз.

Қосымшалары бар электрондық хаттар белгішесімен көрсетіледі.

4

Электронды

қ хат ашылғаннан кейін белгішесін түртіңіз, одан кейін Көру түймесін

т

үртіңіз.

Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын контактілеріңізге сақтау

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде хабарламаны тауып, оны түртіңіз.

4

Жіберушіні

ң атын түртіңіз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

5

Бар контактіні та

ңдаңыз немесе Жаңа контакт жасау опциясын түртіңіз.

6

Қажет болса, контакт туралы ақпаратты түзетіп, одан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

54

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Электрондық пошта хабарына жауап беру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жауап бергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін т

үймесін түртіңіз.

4

Жауап беру не Барлығына жауап беру опциясын т

үртіңіз.

5

Жауапты енгізіп, пернесін т

үртіңіз.

Электрондық хатты қайта жіберу үшін

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде қайта жібергіңіз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан

кейін т

үймесін түртіңіз.

4

Қайта жіберу белгішесін т

үртіңіз.

5

Кімге т

үймесін түртіп, алушының электрондық пошта мекенжайын қолмен енгізіңіз

немесе т

үймесін түртіп, алушыны контактілер ішінен таңдаңыз.

6

Хабар м

әтінін енгізіп, одан кейін түймесін түртіңіз.

Электрондық пошта хабарын жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Электронды

қ пошта кіріс жәшігінде жойғыңыз келетін хабарды тауып түртіңіз, одан кейін

т

үймесін түртіңіз.

4

Жою белгішесін т

үртіңіз.

Электрондық хаттарды сұрыптау

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Бірнеше электронды

қ пошта есептік жазбасын пайдалансаңыз, экранның жоғарғы

жа

ғында түймесін түртіп, тексерілетін есептік жазбаны таңдаңыз. Барлық электрондық

пошта есептік жазбаларын бір уа

қытта тексергіңіз келсе, Біріктірілген көрініс

т

үймесін түртіңіз.

4

пернесін басып, Іріктеу опциясын т

үртіңіз.

5

С

ұрыптау опциясын таңдаңыз.

Электрондық хаттарды іздеу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

Экранны

ң жоғарғы жағында түймесін түртіп, ізделетін есептік жазбаны таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Іздеу м

әтінін енгізіңіз, одан кейін пернетақтада түймесін түртіңіз.

5

Іздеу н

әтижесі күні бойынша сұрыпталған тізім ретінде көрсетіледі. Ашқыңыз келетін

электронды

қ хатты түртіңіз.

Іздеу опцияларын өзгерту үшін түймесін түртіп, басқа опцияны таңдаңыз.

Бір электрондық пошта есептік жазбасының барлық қалталарын көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз. Одан кейін Электрондық пошта

опциясын тауып т

үртіңіз.

2

Экранны

ң жоғарғы жағында түймесін түртіп, тексерілетін есептік жазбаны таңдаңыз,

одан кейін осы есептік жазбада

ғы барлық қалталарды көру үшін түймесін қайтадан

т

үртіп, Бүкіл қалталарды көрсету түймесін таңдаңыз.

Кіріс жәшігін тексерудің жиілігін өзгерту

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Кіріс ж

әшігін тексеру жиілігі өзгертілетін есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Кіріс жәшігін тексеру жиілігі тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

55

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Exchange Active Sync есептік жазбасында «Кеңседе емес» автожауабын орнату

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

3

«Ке

ңседе емес» автожауабын орнатқыңыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік

жазбасын та

ңдаңыз.

4

Кеңседе жоқ белгішесін т

үртіңіз.

5

опциясын Кеңседе жоқ жанынан т

үртіп, опциясын опциясына өзгертіңіз.

6

Қажет болса, Уақыт аралығын орнату құсбелгісін белгілеп, автожауап үшін уақыт

аралы

ғын орнатыңыз.

7

«Ке

ңседе емес» хабарын негізгі мәтін жолағына енгізіңіз.

8

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

56

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.