Sony Xperia L - Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану

background image

Мәтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану

SMS

қызметі арқылы құрылғыдан мәтінді хабарлар жіберуге болады. Егер абоненттік төлеміңізге

MMS (мультимедиалы

қ хабар алмасу қызметі) қосылса, мультимедиалық файлдары, мысалы,

суреттері мен бейнелері бар хабарларды да жіберуге ж

әне алуға болады. Бір мәтінді хабарда

жіберуге болатын та

ңбалар саны оператор мен пайдаланатын тілге байланысты әр түрлі болады.

Та

ңбалар шегінен асып кетсе, онда барлық дара хабарламаларыңыз байланыстырылып, бір

хабар ретінде жіберіледі. Жіберген

әрбір дара мәтінді хабар үшін ақы алынады. Хабарламаларды

к

өрген кезде олар сөйлесулер сияқты көрсетілуі мүмкін, яғни белгілі бір адамға жіберілген және

одан алын

ған хабарламалар бірге топтастырылады.

MMS хабарларын жіберу үшін құрылғыдағы Мультимедиа хабарламалары қызметі
параметрлері дұрыс болуы керек. Интернет және хабар алмасу параметрлері бөлімін
қараңыз.

Хабар жазу және жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

т

үймесін түртіңіз, одан кейін Контактілер тізімінен қажетті алушыларды таңдаңыз.

Алушы контакт ретінде берілмеген болса, контактіні

ң нөмірін қолмен енгізіп, түймесін

т

үртіңіз.

4

Алушыларды

қосып болғаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

5

Хабар жазу опциясын т

үртіп, хабарлама мәтінін енгізіңіз.

6

Егер мультимедиа файлын

қосқыңыз келсе, түймесін түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.

7

Хабарламаны жіберу

үшін Жібер. түймесін түртіңіз.

Хабардан жібермей тұрып шықсаңыз, ол жоба жазба ретінде сақталады. Сөйлесуге
Жоба жазба: деген тег қосылады.

Алынған хабарды оқу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Қажетті сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару пернесін т

үртіңіз.

Сондай-ақ, күй жолағында

белгішесі пайда болған кезде, сол жерден хабарларды

ашуға болады. Жолақты төмен қарай сүйреп, хабарды түртсеңіз болғаны.

Хабарға жауап беру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Хабарды

қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жауапты енгізіп, Жібер. т

үймесін түртіңіз.

Хабарды қайта жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Қайта жібергіңіз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Қайта жібергіңіз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды қайта

жіберуопциясын т

үртіңіз.

4

т

үймесін түртіңіз, одан кейін Контактілер тізімінен алушыны таңдаңыз. Алушы контакт

ретінде берілмеген болса, контактіні

ң нөмірін қолмен енгізіп, түймесін түртіңіз.

5

Алушыларды

қосып болғаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

6

Қажет болса хабарды түзетіп, Жібер. түймесін түртіңіз.

4-қадамда Кімге түймесін түртіп, алушының толық нөмірін қолмен енгізуге де болады.

49

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарды жою үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін хабарды қамтитын сөйлесуді түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін хабарламаны түртіп, ұстап тұрып, Хабарды жою > Жою опциясын

т

үртіңіз.

Сөйлесулерді жою үшін

1

Негізгі экран бетінен т

үртіңіз, одан кейін тауып, соны түртіңіз.

2

т

үртіп, одан кейін Сөйлесулерді жою түймесін түртіңіз.

3

Жой

ғыңыз келетін сөйлесулерге құсбелгі қойыңыз да, > Жою түртіңіз.

Хабар жіберушіге қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

С

өйлесуді түртіңіз.

3

Экранны

ң жоғарғы жағында алушы атын немесе нөмірін түртіңіз, одан кейін пайда

болатын тізімнен алушы атын немесе н

өмірін таңдаңыз.

4

Егер алушы контактілер тізімінде са

қталған болса, қоңырау шалғыңыз келетін телефон

н

өмірін түртіңіз. Алушыны контактілер тізімінде сақтамаған болсаңыз, түймесін

т

үртіңіз.

Алынған хабар ішінде қамтылған файлды сақтау үшін

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Егер хабар

әлі жүктелмеген болса, хабарды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін Хабарды

қотару пернесін т

үртіңіз.

4

Са

қталатын файлды түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін қажетті опцияны таңдаңыз.

Хабарды жұлдызшамен белгілеу

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Аш

қыңыз келетін сөйлесуді түртіңіз.

3

Ж

ұлдызшамен белгілегіңіз келетін хабарда түймесін түртіңіз.

4

Хабардан ж

ұлдызша белгісін алып тастау үшін түймесін түртіңіз.

Жұлдызшамен белгіленген хабарларды көру

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

пернесін басып, Жұлд-н белгі-н хабарлар опциясын т

үртіңіз.

3

Ж

ұлдызшамен белгіленген барлық хабарлар бір тізімде көрсетіледі.

Хабарларды іздеу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

пернесін басып, Іздеу опциясын т

үртіңіз.

3

Іздеу с

өздерін енгізіп, одан кейін растау түймесін түртіңіз.