Sony Xperia L - TrackID технологиясы

background image

TrackID технологиясы

TrackID технологиясының көмегімен музыканы анықтау

Айнала

ңызда естіген музыка жолдарын анықтау үшін TrackID™ музыканы анықтау қызметін

пайдаланы

ңыз. Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы

мен альбомын бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. TrackID™ аны

қтаған жолдарды сатып

алу

ға және дүние жүзіндегі TrackID пайдаланушылары не іздейтінін көру үшін TrackID чарттарын

к

өруге болады. Жақсы нәтиже алу үшін TrackID™ технологиясын тыныш жерде пайдаланыңыз.

TrackID™ қолданбасына және TrackID™ қызметіне барлық елдерде/аймақтарда немесе
барлық аумақтардағы барлық желілерде және/немесе қызмет көрсетушілерде қолдау
көрсетілмейді.

TrackID™ қолданбасын ашу

1

Негізгі экран бетінен т

үртіңіз.

2

TrackID™ опциясын тауып т

үртіңіз.

TrackID™ қолданбасын ашу үшін TrackID™ виджетін де пайдалануға болады.

TrackID™ технологиясын пайдаланып музыканы анықтау

1

Негізгі экран экранында

ғы түймешігін түртіңіз

2

TrackID™

қолданбасын ашып түртіңіз де, құрылғыңызды музыка көзіне бағыттап

ұстаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз. Егер TrackID™ қызметі жолды таныса, нәтижелер экранда пайда

болады.

TrackID™ бастау экранына оралу үшін

түймесін басыңыз.

TrackID™ кестелерін көру

TrackID™

қолданбасын ашып, Диаграм-р түймесін түртіңіз. Сіздің аймағыңызға

арнал

ған чарт көрсетіледі.

TrackID™ технологиясының нәтижелерін пайдалану

TrackID™

қолданбасы жолды танығанда, жол туралы ақпарат пайда болады. Жолды сатып алуды

немесе электронды

қ поштаны немесе SMS пайдаланып ортақтастыруды таңдауға болады.

Сондай-а

қ, жолдың әншісі туарлы қосымша ақпаратты алуға болады.

TrackID™ қолданбасы арқылы танылған әнді сатып алу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Жүктеу түймесін түртіңіз.

2

Сатып алуды ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Сондай-ақ, сатып алатын әнді Журнал немесе Диаграм-р қойындыларын TrackID™
бастау экранынан ашу арқылы таңдай аласыз.

Әнді бөлісу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Бөлісу түймесін түртіңіз, содан соң

б

өлісу әдісін таңдаңыз.

2

Процедураны ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Жолдың әнші туралы ақпаратын көру

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Орын-шы ақп. түймесін түртіңіз.

63

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Жолды жолдар жұрналынан жою

1

TrackID™

қолданбасын ашып, Журнал түймесін түртіңіз.

2

Жол та

қырыбын басқан соң, Жою опциясын түртіңіз.

3

Растау

үшін Иә түймесін түртіңіз.