Sony Xperia L - Құқықтық ақпарат

background image

Құқықтық ақпарат

Sony C2105/C2104/

Б

ұл пайдаланушы нұсқаулығы Sony Mobile Communications AB компаниясы немесе оның жергілікті еншілес компаниясы

ар

қылы ешқандай кепілдіксіз жарияланады. Sony Mobile Communications AB компаниясы бұл пайдаланушы нұсқаулығына

типографиялы

қ қателер бойынша жетілдірулер мен өзгертулерді, ағымдағы ақпараттың дәлсіздіктерін немесе

ба

ғдарламаларға және/немесе жабдыққа жақсартуларды кез келген уақытта ескертпей енгізуге құқылы. Дегенмен, мұндай

өзгертулер бұл Пайдаланушы нұсқаулығының жаңа басылымдарына енгізіледі.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Барлы

қ құқықтары қорғалған.

Ұялы телефоныңыздың қоңырау үндері сияқты қосымша мазмұнды жүктеу, сақтау және әрі қарай жіберу мүмкіндігі бар.

М

ұндай мазмұнды пайдалану үшінші тараптардың құқықтарымен шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін, бірақ

қолданыстағы авторлық құқықтар туралы заңдар бойынша шектеумен шектеліп қалмайды. Sony компаниясы емес, сіз ұялы

телефон

ға жүктелетін немесе әрі қарай жіберілетін қосымша мазмұнға толығымен жауаптысыз. Кез келген қосымша

мазм

ұнды пайдаланғанға дейін арналған мақсатқа пайдалануға тиісінше лицензия берілгенін немесе басқа мақсатқа рұқсат

берілмегенін тексері

ңіз. Sony компаниясы кез келген қосымша мазмұнның немесе басқа үшінші тарап мазмұнының дәлдігіне,

т

ұтастығына немесе сапасына кепілдік бермейді. Åøá³ð æàғäàéäà Sony компаниясы қандайда бір жолмен қосымша

мазм

ұнның немесе басқа үшінші тарап мазмұнының дұрыс пайдаланылмауына жауапкершілік артпайды.

Б

ұл Пайдаланушы нұсқаулығы үшінші тараптар берген қызметтерге немесе қолданбаларға сілтеме жасауға құқылы. Мұндай

ба

ғдарламаларды немесе қызметтерді пайдалануға үшінші тарап операторына бөлек тіркелу қажет етіліп,әрі қосымша

пайдалану шарттарына с

әйкес пайдаланылуы мүмкін. Үшінші тараптардың веб-сайтынан немесе сол арқылы қол жетімді

ба

ғдарламалар үшін осындай веб-сайттардың пайдалану шарттары мен қолданыстағы құпиялылық саясатын қосымша

қараңыз. Sony компаниясы үшінші тараптардың веб-сайттарының немесе ұсынылған қызметтердің қол жетімді болуына

немесе

өнімділігіне кепілдік немесе кепілдеме бермейді.

CE белгісі сия

қты заңды ақпаратты көру үшін батареяны шығарыңыз.

Барлы

қ өнімдер мен компания атаулары өздерінің тиісті иелерінің сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып

табылады. Б

ұл құжатта нақты берілмеген құқықтар қорғалады. Басқа сауда белгілерінің барлығы тиісті иелерінің меншігі

болып табылады.
Қосымша ақпарат алу үшін www.sonymobile.com сайтына кіріңіз.
Барлы

қ суреттер тек үлгі ретіндегі суреттер болып табылады және іс жүзіндегі телефонды дәл көрсетпеуі мүмкін.

Б

ұл өнім Майкрософт корпорациясының нақты зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Мұндай технологияны бұл

өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға, Майкрософт корпорациясының лицензиясынсыз тыйым салынған.
Мазм

ұн иелері зияткерлік меншігін, оның ішінде авторлық құқықтарын қорғау үшін Windows Media сандық құқықтарды

бас

қару технологиясын (WMDRM) пайдаланады. Бұл құрылғыда WMDRM арқылы қорғалған мазмұнға өту үшін WMDRM

ба

ғдарламалық жасақтамасы пайдаланылады. Егер WMDRM бағдарламалық жасақтамасы мазмұнды қорғай алмаса, мазмұн

иелері Microsoft корпорациясынан

қорғалған мазмұнды көрсету немесе көшіру үшін бағдарламалық жасақтаманың WMDRM

технологиясын пайдалану м

үмкіндігін қайтарып алуын сұрауға құқылы. Қайтарып алу қорғалмаған мазмұнға ықпал

жасамайды.

Қорғалған мазмұнға арналған лицензияларды жүктегеніңізде, Microsoft корпорациясының қайтарып алу тізімін

лицензияларымен алатынына келісесіз. Мазм

ұн иелері мазмұнына кіру үшін WMDRM технологиясын жаңартуды талап етуге

құқылы. Егер жаңартудан бас тартсаңыз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.
Б

ұл өнімге MPEG-4 көретін және AVC патенттер портфелі лицензиялары бойынша тұтынушының жеке және коммерциялық

емес ма

қсатқа пайдалануына (i) бейнекескінді MPEG-4 көретін стандартына («MPEG-4 бейнекескіні») немесе AVC стандартына

(«AVC бейнекескіні») с

әйкес шифрлау үшін және/немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекетпен қол бос емес тұтынушы

шифрла

ған және/немесе MPEG- 4 немесе AVC бейнекескінімен қамтамасыз ететін MPEG LA компаниясы лицензия берген

бейнекескін провайдерінен алын

ған MPEG- 4 немесе AVC бейнекескінінің шифрын ашу лицензия беріледі. Ешқандай лицензия

берілмейді немесе бас

қа мақсатқа пайдалануды білдірмейді. Жарнамалық, ішкі және коммерциялық мақсаттарға пайдалануға

ж

әне лицензияға қатысты қосымша ақпарат MPEG LA, L.L.C компаниясынан алынуы мүмкін. http://www.mpegla.com сайтын

қараңыз. Fraunhofer IIS және Thomson компанияларынан лицензия бойынша алынған MPEG Layer-3 аудио шифрлау

технологиясы.

124

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.