Sony Xperia L - Мазмұны

background image

Мазмұны

Xperia™ L Пайдаланушы нұсқаулығы....................................6
Бастау...........................................................................................7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................7

Android™ деген не?..................................................................................................7
Телефон

ға шолу......................................................................................................7

Құрастыру................................................................................................................8
Құрылғыны қосу және өшіру ................................................................................9
Экран

құлпы...........................................................................................................10

Орнату шебері........................................................................................................10
Есептік жазбалар мен

қызметтер.........................................................................10

Құрылғыңыз туралы мәлімет................................................12

Пернелерді пайдалану...........................................................................................12
Батарея...................................................................................................................12
Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................15
Құлыптау экранын пайдалану..............................................................................17
Негізгі экран............................................................................................................17
Скриншот т

үсіру.....................................................................................................20

Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану.....................................................20
К

үй және ескертулер.............................................................................................22

Параметрлер м

әзірі...............................................................................................24

М

әтін теру...............................................................................................................24

Құрылғыны реттеу.................................................................................................29
Шы

ғарылатын дыбысты жақсарту.......................................................................31

Жад..........................................................................................................................32
Гарнитураны пайдалану .......................................................................................32
Интернет ж

әне хабар алмасу параметрлері.......................................................33

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................33

Ұялы желі параметрлері.......................................................................................35

Google Play™.............................................................................36

Google Play™ сайтымен ж

ұмысты бастау...........................................................36

Google Play™ торабынан ж

үктеу..........................................................................36

Қолданбалар деректерін өшіру............................................................................36
Р

ұқсаттар................................................................................................................37

Google Play™ д

үкенінен тыс жерден қолданбалар орнату ...............................37

Қоңырау соғу.............................................................................38

Жедел

қоңыраулар................................................................................................38

Қоңырауды қолдану..............................................................................................38
Дауысты

қ пошта....................................................................................................40

Бірнеше

қоңыраулар.............................................................................................40

2

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Конференция

қоңыраулары.................................................................................40

Қоңырау параметрлері..........................................................................................41

Контактілер ...............................................................................43

Контактілерді

құрылғыға жазу..............................................................................43

Контактілерді жа

ңа құрылғыға тасымалдау.......................................................43

Контактілер экранына шолу..................................................................................45
Контактілерді бас

қару............................................................................................45

Контактілермен байланысу...................................................................................47
Контактілерді орта

қтастыру..................................................................................47

Контактілерді

ң сақтық көшірмесін жасау............................................................47

Хабар алмасу.............................................................................49

М

әтінді және мультимедиа хабарларын пайдалану...........................................49

М

әтінді және мультимедиа хабар опциялары....................................................50

Жылдам хабар алмасу ж

әне бейне чат...............................................................51

Электрондық пошта.................................................................52

Электронды

қ пошта қолданбасымен жұмыс істей бастау.................................52

Электронды

қ поштаны пайдалану.......................................................................53

«WALKMAN» қолданбасы ......................................................57

Құрылғыға музыканы тасымалдау .....................................................................57
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................57

WALKMAN негізгі экраны ......................................................................................58
Ойнату тізімдері......................................................................................................59
Музыкамен б

өлісу..................................................................................................60

Дыбысты жа

қсарту.................................................................................................61

Визуализатор .........................................................................................................61
«Music Unlimited» онлайн

қызметі.........................................................................62

Музыка қызметтері...................................................................63

TrackID технологиясы............................................................................................63
Music Unlimited™....................................................................................................64

FM радиосы...............................................................................65

FM радиосы туралы...............................................................................................65
Та

ңдаулы радиоарналарды пайдалану...............................................................66

Дыбыс параметр/і...................................................................................................66
TrackID™ к

өмегімен радио жолдарды анықтау..................................................67

Камера........................................................................................68

Камера туралы.......................................................................................................68
Фотокамераны пайдалану.....................................................................................68
Беттерді табу..........................................................................................................69
Жыми

ған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану.....69

Фотосуреттерге географиялы

қ орын қосу...........................................................70

Фотоаппарат параметрлерін пайдалану..............................................................70
Бейнекамераны пайдалану...................................................................................74

3

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Альбом.......................................................................................79

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру......................................................................79

Фотосуреттермен, бейнелермен б

өлісу және оларды басқару.........................80

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу...............81

Aотосурет альбомдары..........................................................................................82
Картадан фотосуреттерді к

өру.............................................................................83

Бейнежазбалар.........................................................................86

Фильмдер

қолданбасында бейнелерді көру.......................................................86

Құрылғыға бейне мазмұнды тасымалдау .........................................................87
Бейне мазм

ұнды басқару......................................................................................88

Video Unlimited

қызметі..........................................................................................88

Веб браузер...............................................................................90

Веб браузері туралы..............................................................................................90

Байланыс мүмкіндігі................................................................91

Сымсыз желілерге

қосылу....................................................................................91

DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру................................94

NFC..........................................................................................................................96
Сымсыз Bluetooth™ технологиясы.......................................................................98
Құрылғыны компьютерге жалғау.......................................................................100
Экран к

өшірмесін көрсету...................................................................................102

NeoReader™

қолданбасының көмегімен штрих-кодтарды сканерлеу...........103

Smart Connect.......................................................................................................104

Құрылғыдағы деректерді синхрондау...............................105

Құрылғыңыздағы деректерді синхрондау туралы...........................................105
Google™

қызметтерімен синхрондау.................................................................105

Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және контактілерді

қадамдастыру.......................................................................................................105
Facebook™

қызметімен синхрондау...................................................................106

Карталар мен орындар..........................................................108

Орынды аны

қтау қызметтері мен көздері.........................................................108

GPS

қолдану.........................................................................................................108

Google Maps™......................................................................................................109
Ба

ғыттарды алу...................................................................................................109

Күнтізбе және оятар...............................................................111

К

үнтізбе.................................................................................................................111

Оятар.....................................................................................................................111

Қолдау және техникалық қызмет көрсету..........................114

Құрылғыны жаңарту...........................................................................................114
Қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасы..........................115
Құрылғыны қалпына келтіру..............................................................................117
Құрылғыны құлыптау және қорғау...................................................................117
Құрылғыны табу..................................................................................................120

4

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қолдау қолданбасы.............................................................................................120
Құрылғыны қайта өңдеу....................................................................................120

Сілтеме.....................................................................................121

К

үй және ескерту белгішелеріне шолу..............................................................121

Қолданбаларға шолу...........................................................................................122

Маңызды ақпарат...................................................................124

Ма

ңызды ақпарат кітапшасы..............................................................................124

Қызметтер мен мүмкіндіктердің шектеулері.....................................................124
Құқықтық ақпарат...............................................................................................124

Атау көрсеткіші.......................................................................125

5

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.