Sony Xperia L - Күнтізбе

background image

Күнтізбе

Құрылғы уақыт кестеңізді басқаруға арналған күнтізбе қолданбасы бар. Егер сізде Google™

есептік жазбасы болса,

құрылғыдағы күнтізбесі қолданбасын веб күнтізбемен де қадамдастыруға

болады.

Күнтізбе көрінісін орнату

1

Негізгі экран экранында, белгішесін, одан кейін Күнтізбе тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Бір опцияны та

ңдау үшін Ай, Апта немесе Күн түймесін түртіңіз.

Бірнеше күнтізбені көру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

белгішесін басып, Күнтізбелер тарма

ғын түртіңіз.

3

К

өргіңіз келетін күнтізбелерді таңдаңыз.

Күнтізбе оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

т

үймесін, одан кейін Жаңа оқиға түймесін түртіңіз.

3

О

қиға үшін атау, уақыт, орын мен сипаттаманы енгізіңіз.

4

Тағы т

үймесін түртіп, оқиға үшін еске салғышты таңдаңыз. Оқиға үшін жаңа еске

сал

ғышты қосу үшін түймесін түртіңіз.

5

Қажет болса Қайталау параметрінде басқа опцияны таңдаңыз.

6

Дайын белгішесін т

үртіңіз.

Кездесу уақыты келгенде құрылғы еске салу үшін қысқа дыбыс шығарады. Сонымен
қатар, күй жолағында

пайда болады.

Күнтізбе оқиғасын көру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

К

өргіңіз келген оқиғаны түртіңіз.

Күнтізбе параметрлерін өзгерту үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін басып, Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

Өзгерткіңіз келетін параметрді түртіп, оны қалағаныңызша түзетіңіз.