Sony Xperia L - Контактілерді жаңа құрылғыға тасымалдау

background image

Контактілерді жаңа құрылғыға тасымалдау

Контактілерді жа

ңа құрылғыға тасымалдаудың бірнеше жолы бар. Жағдайыңызға ең қолайлы

тасымалдау

әдісін таңдаңыз.

Компьютер көмегімен контактілерді тасымалдау

Xperia™ Transfer ж

әне Contacts Setup – ескі құрылғыдан контактілерді жазып алып, жаңа

құрылғыға тасымалдауға көмектесетін PC Companion және Sony™ Bridge for Mac құрамындағы

қолданбалар. Қолданбалар әр түрлі құрылғы брендтерін қолдайды, олардың ішінде iPhone,

Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola ж

әне Nokia.

Сізге

қажет нәрселер:

Интернетке

қосылған компьютер.

Ескі

құрылғыңыздың USB кабелі.

Жа

ңа Android™ құрылғысының USB кабелі.

Ескі

құрылғыңыз.

Жа

ңа Android™ құрылғысы.

Контактілерді тасымалдау үшін PC Companion бағдарламасын
пайдалану

Компьютер к

өмегімен контактілерді тасымалдасаңыз, PC Companion бағдарламасын

пайдаланы

ңыз. Ол тегін әрі орнату файлдары жаңа құрылғыда әлдеқашан сақталған. Сондай-

а

қ, PC Companion бағдарламасы құрылғының бағдарламалық құралын жаңартуға арналған

аны

қтама сияқты басқа мүмкіндіктерді ұсынады.

PC Companion бағдарламасын орнату

1

Жаңа құрылғы: Жа

ңа Android™ құрылғысын қосып, оны компьютерге USB кабелі

ар

қылы байланыстырыңыз.

2

Жаңа құрылғы: Компьютерге PC Companion ба

ғдарламасын орнату үшін Орнату

т

үймесін түртіңіз.

3

Компьютер:

Қалқымалы терезе қол жетімді компьютер бағдарламасы туралы

хабарла

ған кезде Startme.exe файлын іске қосу түймесін таңдаңыз.

4

Компьютер: Орнату т

үймесін басып, орнатуды бастаңыз, одан кейін орнатуды аяқтау

үшін нұсқауларды орындаңыз.

Контактілерді жаңа құрылғыға PC Companion көмегімен тасымалдау

1

PC Companion компьютерде орнатыл

ғанын тексеріңіз.

2

Компьютерде PC Companion ба

ғдарламасын ашыңыз, одан кейін Xperia™ тасымалдау

немесе Контактілерді орнату т

үймесін басыңыз да, контактілерді тасымалдау үшін

н

ұсқауларды орындаңыз.

Apple® Mac® компьютерінің көмегімен контактілерді тасымалдау

Ескі

құрылғыдан контактілерді тасымалдау үшін Apple Mac компьютерін қалай қолдану бойынша

егжей-тегжейлі н

ұсқау алу үшін Transfer your contacts сайтына өтіңіз.

43

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қадамдастыру есептік жазбаларының көмегімен контактілерді
тасымалдау

Құрылғы Google Sync™, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

немесе Facebook™ сия

қты танымал

онлайн

қадамдастыру есептік жазбаларымен жұмыс істейді. Ескі құрылғыдағы немесе

компьютердегі контактілерді онлайн есептік жазбамен

қадамдастырған болсаңыз, сол есептік

жазбаны пайдалана отырып контактілерді жа

ңа құрылғыға тасымалдауға болады. Қадамдастыру

туралы

қосымша ақпарат алу үшін Қауымдық электрондық поштаны, күнтізбені және

контактілерді қадамдастыру б

өлімін 105-беттен қараңыз.

Синхрондау есептік жазбасын пайдаланып контактілерді жаңа құрылғымен
синхрондау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Параметрлер > Ес. жазб-р ж/е қад-ру түймесін түртіңіз.

3

Контактілерді синхрондау керек есептік жазбаны та

ңдаңыз да, > Қазір

қадамдастыру т

үймесін түртіңіз.

Контактілерді синхрондау мүмкін болуы үшін, тиісті синхрондау есептік жазбасын кіру
керек.

Контактілерді SIM картасынан тасымалдау

SIM картасынан контактілерді импорттау

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз, одан кейін түртіңіз.

2

басып, одан кейін Контактілерді импорттау > SIM карта т

үймесін түртіңіз.

3

Қадамдастыру есептік жазбасын орнатқан болсаңыз, SIM картасындағы контактілерді сол

есептік жазба ішінде

қосуды таңдауға болады. Немесе, осы контактілерді тек құрылғыда

қолдануды таңдауыңызға болады. Қажетті опцияны таңдаңыз.

4

Жеке бір контактіні импорттау

үшін контактіні тауып, оны түртіңіз. Барлық контактілерді

импорттау

үшін Барлығын импорттау түймесін түртіңіз.

Контактілерді жад картасынан тасымалдау

Жад картасынан контактілерді импорттау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін басып, Контактілерді импорттау > SD картасы тармағын түртіңіз.

3

Контактілерді са

қтайтын орынды таңдаңыз.

4

Импортта

ғыңыз келетін файлды таңдаңыз.

Басқа құрылғылардан контактілерді алу

Bluetooth™ технологиясы арқылы жіберілген контакті деректерін алу

1

Bluetooth™ функциясы

қосылғанына және құрылғы көрінетіндей орнатылғанына көз

жеткізі

ңіз. Олай болмаса, басқа құрылғылардан деректерді алу мүмкін болмайды.

2

Файлды алу керектігін растау с

ұралғанда, Қабылдау пернесін түртіңіз.

3

Ескерту панелін т

өмен сүйреп, контакті деректерін импорттау үшін алынған файлды

т

үртіңіз.

Хабар алмасу қызметі арқылы жіберілген контактілерді алу үшін

1

Сізге жа

ңа мәтінді хабар, мультимедиа хабары немесе электрондық пошта хабары

келгенде хабарды ашы

ңыз.

2

Алын

ған контакті деректері vCard қосымшасы ретінде көрсетіледі. Контакті деректерін

са

қтау үшін vCard файлын түртіңіз немесе түртіп ұстап тұрыңыз.

44

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.