Sony Xperia L - Контактілерді басқару

background image

Контактілерді басқару

Бірнеше о

ңай қадамда контактілерді жасауға, түзетуге және қадамдастыруға болады. Әр түрлі

есептік жазбаларда са

қталған контактілерді таңдап, олар құрылғыда қалай көрсетілетінін

бас

қаруға болады.

Контактілерді бірнеше есептік жазбамен

қадамдастырсаңыз, көшірмелердің болуына жол бермеу

үшін контактілерді құрылғыда біріктіруге болады.

Кейбір қадамдастыру қызметтері, мысалы, кейбір әлеуметтік желі қызметтері контакті
мәліметтерін түзетуге рұқсат бермейді.

Контактілерді көру

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз. Контактілер

осында келтіріледі.

Контактілер қолданбасында қай контактілерді көрсетуді таңдау

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін басып, Сүзгі тарма

ғын түртіңіз.

3

К

өрсетілетін тізімде қажетті опцияларды белгілеңіз және белгілерін алыңыз. Контактілерді

синхрондау есептік жазбасымен синхронда

ған болсаңыз, сол есептік жазба тізімде

к

өрсетіледі. Опциялар тізімін әрі қарай кеңейту үшін есептік жазбаны түртуге болады.

Ая

қтаған кезде OK түймесін түртіңіз.

Контактіні қосу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

3

Контактілері

ңізді бір немесе бірнеше есептік жазбамен қадамдастырған болсаңыз, осы

контакті

қосылатын есептік жазбаны таңдаңыз немесе осы контактінің ақпаратын тек

құрылғыда сақтағыңыз келсе, Жергілікті контакт опциясын түртіңіз.

4

Контакті

үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз немесе таңдаңыз.

5

Ая

қтаған кезде Дайын тармағын түртіңіз.

45

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Контактіні өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Қажет ақпаратты өңдеңіз. Аяқтаған кезде Дайын тармағын түртіңіз.

Суретті контактімен байланыстыру үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өңделетін контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

опциясын т

үртіп, контакті суретін қосудың қажетті тәсілін таңдаңыз.

4

Суретті

қосқаннан кейін Дайын түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, контактіге Альбом қолданбасынан тікелей сурет қосуға болады.

Контактілерді жою үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Жой

ғыңыз келетін контактіні түртіп, ұстап тұрыңыз. Барлық контактілерді жою үшін

пернесін басып, одан кейін Бірнеше. белгі-у опциясын т

үртіңіз.

3

Ашылмалы м

әзірді ашу үшін төмен көрсеткісін түртіңіз, одан кейін Бәрін белгілеу

опциясын та

ңдаңыз.

4

т

үймесін, кейін OK түймесін түртіңіз.

Өзіңіз туралы хабарласу ақпаратыңызды өңдеу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өзім т

үймесін, кейін түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа ақпаратты енгізіңіз немесе қажетті өзгертулерді жасаңыз.

4

Бол

ған кезде Дайын пернесін түртіңіз.

Контактілер қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау

Контактілерді жа

ңа есептік жазбамен қадамдастырсаңыз немесе контакті ақпаратын басқа

жолдармен импорттаса

ңыз, Контактілер қолданбасында қайталанатын жазбаларға тап болуыңыз

м

үмкін. Бұл орын алса, қайталанатын жазбаларды біріктіріп бір жазба жасауға болады. Ал

жазбаларды

қателесіп біріктіріп қойсаңыз, кейін оларды қайтадан бөлуге болады.

Контактілерді байланыстыру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Бас

қа контактімен байланыстырғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

3

пернесін басып, Контакт қосу опциясын т

үртіңіз.

4

Бірінші контактімен а

қпаратын біріктіргіңіз келетін контактіні түртіңіз, одан кейін растау

үшін OK түймесін түртіңіз. Бірінші контактінің ақпараты екінші контактімен біріктіріледі, ал

бірінші контакт б

ұдан былай Контактілер тізімінде көрсетілмейді.

Байланыстырылған контактілерді бөлу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өңдегіңіз келетін байланыстырылған контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Контактіні ажырату белгішесін т

үртіңіз.

4

OK белгішесін т

үртіңіз.

Таңдаулылар

Контактілер

қолданбасынан контактілерге жылдам өту үшін оларды таңдаулылар ретінде

белгілеп

қоюыңызға болады.

Контактіні таңдаулы ретінде белгілеу немесе белгіні алу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Қосқыңыз келген немесе таңдаулылардан алып тастағыңыз келген контактіні түртіңіз.

3

т

үртіңіз.

Таңдаулы контактілерді көру үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

тарма

ғын түртіңіз.

46

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Топтар

Контактілер

қолданбасынан жылдам қол жеткізу үшін контактілерді топтарға тағайындауға

болады.

Контактіні топқа тағайындау

1

Контактілер

қолданбасында топқа тағайындалатын контактіні түртіңіз.

2

опциясын т

үртіп, одан кейін Топқа туралау бөлімінің дәл астындағы жолақты

т

үртіңіз.

3

Контактіні та

ғайындайтын топтардың құсбелгілерін қойып, Дайын түймесін басыңыз.

4

Дайын белгішесін т

үртіңіз.