Sony Xperia L - Фотосуреттерге географиялық орын қосу

background image

Фотосуреттерге географиялық орын қосу

Геобелгілеуді фотосуреттерді т

үсіргенде оларға шамамен алғандағы географикалық орынды

(геобелгі)

қосу үшін қосыңыз. Географикалық орынды сымсыз желілер (ұялы немесе Wi-Fi®

желілері) немесе GPS технологиясы ар

қылы анықтауға болады.

Камера экранында белгішесі шы

ққанда, геобелгілеу қосылғанмен, географикалық орын

аны

қталмайды. белгішесі шыққанды, геобелгілеу қосылады және географикалық орын қол

жетімді бол

ғандықтан, фотосуретті геобелгілеуге болады. Осы таңбалардың ешқайсысы

шы

қпаған кезде геобелгілеу өшіріледі.

Географиялық белгілерді қосу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін, одан кейін Географиялық белгілер > Қосулы түймесін түртіңіз.

3

GPS ж

әне/немесе сымсыз желілерді қосуына келісім беру үшін OK түймесін түртіңіз.

4

Орынды анықтау қызметтері тарма

ғының астынан таңдалатын опцияларды

тексері

ңіз.

5

Параметрлерді раста

ғаннан кейін, белгішесін камера экранына өту үшін басыңыз.

6

белгішесі камера экранында шы

қса, демек орныңыз белгілі және фотосуретке геотег

қосуға болады. Олай болмаса, GPS және/немесе сымсыз желілік байланысын тексеріңіз.