Sony Xperia L - Фотокамераны пайдалану

background image

Фотокамераны пайдалану

Фотокамерамен сурет т

үсірудің үш жолы бар. Камера пернесін басуға, экрандағы камера

т

үймесін түртуге немесе экрандағы нүктені түртуге болады.

Камера түймесін пайдалану арқылы бейне түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камера пернесін со

ңына дейін басыңыз.

Экрандағы камера түймесін түрту арқылы фотосурет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Экранда

ғы камера түймесін түртіңіз. Сурет саусағыңызды жібергенде түсіріледі.

68

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Алдыңғы камераны пайдалану арқылы автопортрет түсіру

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Экранны

ң жоғарғы сол жағындағы белгішені түртіп, одан кейін Алдыңғы камера

опциясын тауып, соны та

ңдаңыз.

3

Фотосурет т

үсіру үшін камера пернесін басыңыз. Сурет саусағыңызды жібергенде

т

үсіріледі.

Масштабтау функциясын пайдалану

Камера ашы

қ болғанда, дыбыс деңгейінің түймесін үлкейтіп, кішірейту үшін басыңыз.

Фотокамераның жарқылын пайдалану

1

Камера ашы

қ кезде, белгішесін түртіңіз.

2

Жарық-ғыш тарма

ғын түртіп, қажетті жарқыл параметрін таңдаңыз.

3

Суретке т

үсіріңіз.

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

1

Камераны ашып, фотосуретті немесе бейнені ашу

үшін экранның жоғарғы оң жағындағы

пиктограмманы т

үртіңіз.

2

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру үшін солға не оңға жанап өтіңіз. Бейнелер

белгісімен к

өрсетілген.

Фотосуретті жою

1

Жой

ғыңыз келетін фотосуретті ашыңыз.

2

белгішесі пайда болуы

үшін экрандағы бос жерді түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін түртіңіз.