Sony Xperia L - Фотоаппарат параметрлерін пайдалану

background image

Фотоаппарат параметрлерін пайдалану

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, оны қалағаныңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлері панелін реттеу

1

Камера іске

қосылған кезде барлық параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

2

Жылжытылатын параметрді т

үртіп ұстап тұрыңыз да, оны қажетті орынға сүйреңіз.

Параметрді параметрлер панелінің сыртына сүйресеңіз, өзгертуден бас тартылады.

Фотокамера параметрлеріне шолу

Қалыпты

Камера параметрлерін

қолмен реттеу.

Жарқыл

Сауса

қпен ысырма түймесін басып тұру арқылы бірнеше фотосуретті қатарынан түсіру үшін Топтап түсіру

режимін пайдаланы

ңыз. Үш топтап түсіру жылдамдығын таңдауға болады, олардың ажыратымдылық

де

ңгейлері әр түрлі, яғни сурет өлшемдері әр түрлі болады.

Алдыңғы камера

Автопортрет фотосуреттерін т

үсіру керек болса, алдыңғы камераны таңдаңыз.

Сурет әсері

Фотосуреттерге

әсерлер қолдану.

Көріністі таңдау

Камераны

әдеттегі жағдайлар жылдам орнату үшін алдын ала бағдарламаланған көрініс түрін пайдаланыңыз.

Көріністі анықтау

Камера

қай көрініс ең қолайлы екенін анықтайды. Көрініс таңдалған кезде көрініс белгішесі мен мәтін

к

өрсетіледі.

70

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Панорамалық шолу

Б

ұл параметрді кең бұрышты, панорамалық фотосуреттерді түсіру үшін пайдаланыңыз. Камера пернесін

басып, камераны бір жа

қтан екінші жаққа ырғақты жылжытсаңыз болғаны.

Ажыратымдылық

Суретке т

үсірмес бұрын бірнеше сурет өлшемдерін және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

3264×2448(4:3)

4:3

қатысты 8 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

3104×1746(16:9)

4:3

қатысты 5 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары

ажыратымдылы

қта басып шығарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

1632×1224(4:3)

4:3

қатысты 2 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін

қолайлы.

1920×1080(16:9)

16:9

қатысты 2 мегапиксел сурет өлшемі. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін

ы

ңғайлы.

640×480(4:3)

4:3

қатысты VGA пішімі.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарықтандырғышты

пайдаланы

ңыз.

Авто

Камера жары

қ жағдайы жарықтандырғышты қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы

Фон нысаннан жары

қ болған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл қажетсіз қараңғы көлеңкелерді жояды.

Өшірулі

Жары

қтандырғыш өшірілген. Кейде жарықтандырғышсыз, жарық нашар болса да, фотосуреттің сапасы жақсы

болады. Жары

қтандырғышсыз жақсы сапалы суретке түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер

б

ұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

Қызыл көз әсерін азайту

Суретке т

үсірген кезде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі

Сурет камера экранын бас

қаннан кейін дереу түсіріледі.

Smile Shutter™

Суретке т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға әрекет ететінін анықтау үшін жымиюды түсіру

функциясын

қолданыңыз.

71

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Топтап түсіру

Сауса

қпен ысырма түймесін басып тұру арқылы бірнеше фотосуретті қатарынан түсіру үшін

Топтап т

үсіру режимін пайдаланыңыз. Үш топтап түсіру жылдамдығын таңдауға болады,

оларды

ң ажыратымдылық деңгейлері әр түрлі, яғни сурет өлшемдері әр түрлі болады.

Жылдам іске қосу

Камераны

құлыптау экранынан іске қосу үшін Жылдам іске қосу параметрлерін пайдаланыңыз.

Құрылғы камераның ұйқы режимінде болса, камера пернесін басыңыз.

Қосу және түсіру

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы камера ұйқы режимінен іске қосылғанда бірінші фотосурет дереу

т

үсіріледі.

Тек қосу (фотокамера)

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы фотокамера ұйқы режимінен іске қосылады.

Қосу және бейне жазу

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы бейнекамера ұйқы режимінен іске қосылғанда бірінші бейне дереу

т

үсіріледі.

Тек қосу (бейне камера)

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы бейнекамера ұйқы режимінен іске қосылады.

Өшірулі

Фокус режимі

Фокус функциясы фотосуретті

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус

қосулы кезде, камера сары фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін

фокусты реттеп отырады.

Жекелей автофокустау

Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы. Сары фокус жақтауы көк

т

үске боялып, фокус орнатылғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.

Беттерді табу

Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын

бетке фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера

экранын т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін көк жақтауды көрсетеді. Беттерді табу

м

үмкіндігі барлық көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Фокусты түрту

Фокус аума

ғын орнату үшін камера экранындағы арнайы аумақты түртіңіз. Үздіксіз автофокус өшірулі. Сары

фокус жа

қтауы көк түске боялып, фокус орнатылғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты

жібергенде т

үсіріледі.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

Экспозиция мәні

Т

үсіргіңіз келетін фотосуреттегі жарықтың мөлшерін анықтаңыз. Жоғары мән жарықтың көп мөлшерін білдіреді.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

HDR

Арт

қы жарық деңгейі жоғары болғанда немесе қарама-қарсылық анық болған жағдайларда

фотосурет т

үсіру үшін HDR (жоғары динамикалық ауқым) параметрін пайдаланыңыз. HDR

параметрі кішігірім элементтерді

ң жоғалуының орнын толтырады және қараңғы әрі жарық

аума

қтары дұрыс көрсетілген сурет жасайды.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

Ақ тепе-теңдігі

А

қ түс тепе-теңдігінің параметрі жарық жағдайларына байланысты түс тепе-теңдігін реттейді.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Авто

Т

үс тепе-теңдігін жарық жағдайларына байланысты автоматты түрде реттейді.

Қызған шам

Жары

қ шамдары қолданылғандай, жылы жарық жағдайлары үшін түс тепе-теңдігін реттейді.

Флуоресцентті

Флюоресцентті жары

қ жағдайларында түс тепе-теңдігін реттейді.

Күндізгі жарық

К

үн ашық болғанда далада түс тепе-теңдігін реттейді.

Бұлтты

Б

ұлтты күнде түс тепе-теңдігін реттейді.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

ISO

ISO сезімталды

ғын арттыру арқылы қараңғы жағдай немесе нысандардың жылжуы нәтижесінде

туында

ған кескін бұлыңғырлығын төмендетуге болады.

Авто

ISO сезімталды

ғын автоматты түрде орнатады.

100

ISO сезімталды

ғын 100 шамасына орнатады.

200

ISO сезімталды

ғын 200 шамасына орнатады.

400

ISO сезімталды

ғын 400 шамасына орнатады.

800

ISO сезімталды

ғын 800 шамасына орнатады.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында

Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа

Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ

Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қалыпты түсіру режимінде қол жетімді.

Кескін тұрақтандырғышы

С

үретке түсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш

қолдың аздап қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Географиялық белгілер

Суретті

қай жерде түсіргеніңіз туралы мәліметтермен фотосуреттерді тегтер қосыңыз.

Қосулы

Географиялы

қ белгілер қосулы болған кезде шамамен алынған географиялық орын түсірілген фотосуреттерге

қосылады. Географиялық белгілерді пайдалану үшін, Параметрлері мәзірінде орын мүмкіндіктерін қосу керек.

Фотосуреттерге геотегтер

қосылуы үшін суретке түсірмес бұрын орын анықталған болуы тиіс. Орныңыз камера

экранында шы

ққанда анықталады. Құрылғы орныңызды іздеген кезде белгішесі көрсетіледі.

Өшірулі

73

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Географиялы

қ белгілер өшірілген кезде, сурет қай жерде түсірілгенін көре алмайсыз.

Түртіп түсіру

Камера экранын сауса

қпен түрту арқылы нақты фокус аумағын анықтау. Сурет саусағыңызды

жібергенде т

үсіріледі. Бұл параметр фокус режимі түртіп фокусталуға орнатылған кезде ғана

қолданылады.

Қосулы

Өшірулі

Ысырма дыбысы

Бейне жаз

ған кезде ысырма дыбысын қосу немесе өшіру үшін таңдау.

Деректерді сақтау

Деректерді алынбалы SD картасына немесе

құрылғының ішкі жадына сақтауды таңдауға

болады.

Ішкі жад

Фотосуреттер мен бейнелер

құрылғы жадына сақталады.

SD картасы

Фотосуреттер мен бейнелер SD картасына са

қталады.