Sony Xperia L - Бейнекамераны пайдалану

background image

Бейнекамераны пайдалану

Камера пернесін пайдаланып бейне түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Бейне жазуды бастау

үшін камера пернесін басыңыз.

3

Жазуды то

қтату үшін камера пернесін тағы бір рет басыңыз.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бейнелерді альбомдық бағдарда түсіріңіз.

Экранды түрту арқылы бейне түсіру үшін

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Камераны нысан

ға бағыттаңыз.

3

Жазуды бастау

үшін түймесін түртіңіз.

4

Жазуды то

қтату үшін түймесін түртіңіз.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бейнелерді альбомдық бағдарда түсіріңіз.

Жазылған бейнелерді ойнату

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Экранны

ң жоғарғы оң жағындағы пиктограммаларды түртіңіз.

3

Барлы

қ фотосурет мен бейне файлдарын көру үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Бейнелер белгісімен к

өрсетілген.

4

Бейнені ойнату

үшін белгішесін түртіңіз.

5

Бейнені ойнатуды то

қтату үшін немесе түймесін түртіңіз.

Жазылған бейнені жою

1

Жой

ғыңыз келетін бейнеге шолыңыз.

2

белгішесі пайда болуы

үшін экрандағы бос жерді түртіңіз.

3

белгішесін т

үртіңіз.

4

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейнекамера параметрлерін пайдалану

Бейнекамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Экранда

ғы параметрлер белгішелерінің бірін түртіңіз.

3

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейне камера параметрлері панелін реттеу

1

Бейнекамера іске

қосылған кезде барлық параметрлерді көрсету үшін белгішесін

т

үртіңіз.

2

Жылжытылатын параметрді т

үртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін оны қажетті орынға

с

үйреңіз.

Параметрді параметрлер панелінің сыртына сүйресеңіз, өзгертуден бас тартылады.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Көріністер

«К

өріністер» мүмкіндігі алдын ала бағдарламаланған көріністерді пайдаланып, жалпы

жа

ғдайларға камераны жылдам реттеу үшін көмектеседі. Камера сапалы бейнені ұсына отырып,

та

ңдалған көріністі жақсарту үшін бірнеше параметрлерді анықтайды.

Өшірулі

«К

өріністер» мүмкіндігі өшірулі және бейнелерді қолмен түсіруге болады.

Нысан реңкін жұмсарту

Фон ж

ұмсақ болғанда бейне түсіру үшін пайдаланыңыз.

Пейзаж

Пейзажды

ң бейнелері үшін пайдаланыңыз. Камера алыс нысандарға фокусталады.

Түнгі режим

Қосылған кезде жарық сезгіштігі күшейеді. Әлсіз жарықтанған ортада пайдаланыңыз. Жылдам қозғалатын

нысандарды

ң бейнелері бұлдыр болуы мүмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды

пайдаланы

ңыз. Бейне сапасын жақсарту үшін өте жарық жерлерде түнгі режимді сөндіріңіз.

Жағажай және қар

Со

ңына дейін ұсталмаған бейнелер болмауы үшін жарық ортада пайдаланыңыз.

Спорт

Тез

қозғалатын нысандардың бейнелері үшін пайдаланыңыз. Спорттық экспозиция уақыты қозғалыс кезіндегі

б

ұлыңғырлықты азайтады.

Кеш

Жары

ғы аз орталарда ғимарат ішінде бейне жазу үшін пайдаланыңыз. Бұл көрініс ғимарат ішіндегі фондық

жары

қты немесе май шам жарығын пайдаланады. Жылдам қозғалатын нысандардың бейнелері бұлдыр болуы

м

үмкін. Қолыңызды бір қалыпты ұстаңыз немесе тұғырды пайдаланыңыз.

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеу.

1280×720(16:9)

16:9

қатысты HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі. 1280×720 пиксел.

864×480(9:5)

9:5

қатысты FWVGA пішімі.

640×480(4:3)

4:3

қатысты VGA пішімі.

320×240(4:3)

4:3

қатысты QVGA пішімі.

176×144(11:9)

75

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

MMS ар

қылы достарға жіберуге болатын бейнелерді жазу үшін осы пішімді пайдаланыңыз. Бұл

пішімні

ң жазу уақыты бейне файлдары мультимедиа хабарына сыю үшін шектелген.

Фото жарығы

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде бейне жазу үшін жарықты пайдалану.

Қосулы

Өшірулі

Кейде жары

қтандырғышсыз жарық нашар болса да, бейненің сапасы жақсы болады.

Кідірісті таймер

Таймер к

өмегімен құрылғыны ұстамай-ақ бейне түсіруге болады. Оны барлық адам бейнеде

болуы

үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, таймерді бейне жазғанда дірілдемеу үшін

пайдалануы

ңызға болады.

Қосулы (10 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 2-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі

Камера экранын бас

қаннан кейін дереу бейне жазыла бастайды.

Жылдам іске қосу

Камераны

құлыптау экранынан іске қосу үшін Жылдам іске қосу параметрлерін пайдаланыңыз.

Құрылғы камераның ұйқы режимінде болса, камера пернесін басыңыз.

Қосу және түсіру

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы камера ұйқы режимінен іске қосылғанда бірінші фотосурет дереу

т

үсіріледі.

Тек қосу (фотокамера)

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы фотокамера ұйқы режимінен іске қосылады.

Қосу және бейне жазу

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы бейнекамера ұйқы режимінен іске қосылғанда бірінші бейне дереу

т

үсіріледі.

Тек қосу (бейне камера)

Камера пернесін басып,

ұстап тұру арқылы бейнекамера ұйқы режимінен іске қосылады.

Өшірулі

Фокус режимі

Фокус параметрі бейнені

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус қосулы

кезде, камера а

қ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін фокусты

реттеп отырады.

Жекелей автофокустау

Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы.

Беттерді табу

Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын

бетке фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера

экранын т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін жасыл жақтауды көрсетеді. Беттерді

табу м

үмкіндігі барлық көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Экспозиция мәні

Б

ұл параметр түсірілген суреттегі жарық мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Жоғары мән жарықтың көп

м

өлшерін білдіреді.

76

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ақ тепе-теңдігі

А

қ түс тепе-теңдігінің параметрі жарық жағдайларына байланысты түс тепе-теңдігін реттейді.

Авто

Т

үс тепе-теңдігін жарық жағдайларына байланысты автоматты түрде реттеңіз.

Қызған шам

Жары

қ шамдары қолданылғандай, жылы жарық жағдайлары үшін түс тепе-теңдігін реттейді.

Флуоресцентті

Флюоресцентті жары

қ жағдайларында түс тепе-теңдігін реттеңіз.

Күндізгі жарық

К

үн ашық болғанда далада түс тепе-теңдігін реттеңіз.

Бұлтты

Б

ұлтты күнде түс тепе-теңдігін реттеңіз.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында

Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттеңіз.

Орташа

Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептеңіз.

Аймақ

Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Кескін тұрақтандырғышы

Бейне т

үсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш қолдың

аздап

қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Географиялық белгілер

Суретті

қай жерде түсіргеніңіз туралы мәліметтермен фотосуреттерді тегтер қосыңыз.

Қосулы

Географиялы

қ белгілер қосулы болған кезде шамамен алынған географиялық орын түсірілген фотосуреттерге

қосылады. Географиялық белгілерді пайдалану үшін, Параметрлері мәзірінде орын мүмкіндіктерін қосу керек.

Фотосуреттерге геотегтер

қосылуы үшін суретке түсірмес бұрын орын анықталған болуы тиіс. Орныңыз камера

экранында шы

ққанда анықталады. Құрылғы орныңызды іздеген кезде белгішесі көрсетіледі.

Өшірулі

Географиялы

қ белгілер өшірілген кезде, сурет қай жерде түсірілгенін көре алмайсыз.

Микрофон

Бейнеге т

үсіру барысында айналадағы дыбыстарды жазуға немесе жазбауға болады.

Түртіп түсіру

Камера экранын сауса

қпен түрту арқылы нақты фокус аумағын анықтау. Сурет саусағыңызды

жібергенде т

үсіріледі. Бұл параметр фокус режимі түртіп фокусталуға орнатылған кезде ғана

қолданылады.

Қосулы

Өшірулі

Ысырма дыбысы

Бейне жаз

ған кезде ысырма дыбысын қосу немесе өшіру үшін таңдау.

77

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Деректерді сақтау

Деректерді алынбалы SD картасына немесе

құрылғының ішкі жадына сақтауды таңдауға

болады.

Ішкі жад

Фотосуреттер мен бейнелер

құрылғы жадына сақталады.

SD картасы

Фотосуреттер мен бейнелер SD картасына са

қталады.

78

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.