Sony Xperia L - Құрылғыны компьютерге жалғау

background image

Құрылғыны компьютерге жалғау

Құрылғыны компьютерге жалғаңыз да, суреттерді, музыка мен басқа файлдарды жіберуге

кірісі

ңіз. USB кабелін немесе Bluetooth сымсыз технологиясын қолдану ең оңай жолдар болып

табылады.
USB кабелі ар

қылы құрылғыны компьютерге жалғаған кезде компьютерге PC Companion

қолданбасын орнату туралы нұсқау беріледі. PC Companion қолданбасы мультимедиа

файлдарын тасымалдау ж

әне реттеу, құрылғыны жаңарту, құрылғыдағы мазмұнды

100

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

қадамдастыру және т.б. үшін қосымша компьютер қолданбаларына қол жеткізуге мүмкіндік

береді.

Құрылғы мен компьютердің арасында авторлық құқықтары қорғалған кейбір
материалдарды жібере алмауыңыз мүмкін.

USB кабелінің көмегімен мазмұнды тасымалдау және өңдеу

Файлдарды о

ңай тасымалдау және басқару үшін компьютер мен құрылғы арасында USB кабелі

ар

қылы байланысты пайдаланыңыз. Екі құрылғы байланыстырылғаннан кейін, компьютердің

файл менеджеріні

ң көмегімен құрылғы мен компьютер арасында немесе құрылғының ішкі жады

мен SD картасы арасында мазм

ұнды сүйреп апаруға болады.

Егер

құрылғыға музыка, бейне, суреттер немесе басқа медиа файлдарын тасымалдасаңыз,

компьютердегі Media Go™

қолданбасын пайдаланған абзал. Media Go™ қолданбасы медиа

файлдарын

құрылғыда қолдануға болатындай түрлендіреді.

USB кабелін қолдана отырып құрылғы мен компьютер арасында мазмұн
тасымалдау

1

Құрылғыны компьютерге USB кабелі арқылы байланыстырыңыз. Ішкі жад қосылған

белгішесі к

үй жолағында пайда болады.

2

Компьютер: Ж

ұмыс үстелінен Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасын ашып,

құрылғыдағы ішкі жад Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасында сыртқы дискі

ретінде к

өрсетілгенше күтіңіз.

3

Компьютер:

Құрылғы мен компьютер арасында қажетті файлдарды апарып тастаңыз.

USB арқылы ішкі жад пен SD картасының арасында мазмұн тасымалдау

1

Телефонды компьютерге USB кабелі ар

қылы байланыстырыңыз. Ішкі жад және SD

картасы қос-н белгішесі телефон экраныны

ң күй жолағында пайда болады.

2

Компьютер: Ж

ұмыс үстелінен Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасын ашып,

телефонны

ң ішкі жады және SD картасы Microsoft® Windows® Explorer бағдарламасында

сырт

қы дискі ретінде көрсетілгенше күтіңіз.

3

Компьютер: Телефонны

ң ішкі жады мен SD картасы арасында қажетті файлдарды

с

үйреп апарыңыз.

Құрылғыда ішкі жад пен SD картасы арасында файлдарды тікелей тасымалдау

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қойма > Дерек-ді сақтау карт-на тасым-у опциясын тауып

т

үртіңіз.

3

SD картасына тасымалданатын файлдарды белгіле

ңіз.

4

Тасымалдау белгішесін т

үртіңіз.

Тікелей тасымалдау әдісі дегеніміз компьютерге USB кабелі арқылы қосылу қажет емес
екенін білдіреді.

Wi-Fi

®

желісінде Медиа тасымалдау режимін пайдалану арқылы

файлдарды тасымалдау

Wi-Fi

®

байланысын пайдалану ар

қылы құрылғы мен компьютер сияқты MTP үйлесімді құралдары

арасында файлдарды тасымалдау

ға болады. Байланысу алдында, біріншіден, екі құралдарды

қосу керек. Егер құрылғы мен компьютер арасында музыка, бейне, суреттер немесе басқа медиа

файлдарын тасымалдаса

ңыз, компьютердегі Media Go™ қолданбасын пайдалану ұсынылады.

Media Go™

қолданбасы медиа файлдарын құрылғыда қолдануға болатындай түрлендіреді.

Осы мүмкіндікті пайдалану үшін, мысалы, Microsoft

®

Windows Vista

®

немесе Windows

®

7

жүйесін іске қосып жатқан компьютер сияқты Медиа тасымалдауын қолдау көрсететін
және Wi-Fi

®

қосылған құрылғы керек.

101

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Медиа тасымалдау режимін пайдаланатын компьютермен құрылғыны сымсыз
жұптау

1

Медиа тасымалдау режиміні

ң құрылғыда қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз. Әдепкі мәні

бойынша ол

қосулы болады.

2

Құрылғыны компьютерге USB кабелімен жалғаңыз.

3

Компьютер:

Құрылғы атауы экранда шыққанда, Желі конфигурациясы түймесін басып,

н

ұсқауларды компьютерге қосу үшін орындаңыз.

4

Ж

ұптастыруды аяқтағаннан кейін, екі құрылғыдан да USB кабелін ажыратыңыз.

Жоғарыдағы нұсқаулар компьютеріңізге Windows

®

7 жүйесі орнатылғанда және

компьютер желі кабелі арқылы Wi-Fi

®

кіру нүктесіне қосылғанда ғана жұмыс істейді.

Медиа тасымалдау режимінде жұптастырылған құрылғыларды сымсыз қосу

1

Медиа тасымалдау режиміні

ң құрылғыда қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз. Әдепкі мәні

бойынша ол

қосулы болады.

2

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Xperia™ > USB қосылым мүмкіндігі опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Қосқыңыз келетін жұптастырылған құрылғыны Сенімді құрылғылар ішінен түртіңіз.

5

Қосылу белгішесін т

үртіңіз.

Wi-Fi

®

қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Медиа тасымалдау режимінде сымсыз жұптастырылған құрылғыны ажырату

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ > USB қосылым мүмкіндігі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Ажырат

қыңыз келетін жұптастырылған құрылғыны Сенімді құрылғылар ішінен

т

үртіңіз.

4

Ажырату белгішесін т

үртіңіз.

Басқа құрылғымен жұптастыруды жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ > USB қосылым мүмкіндігі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Жойылатын ж

ұптастырылған құрылғыны түртіңіз.

4

Ұмыту белгішесін т

үртіңіз.

PC Companion

PC Companion – музыканы, бейнені ж

әне суреттерді құрылғыға және құрылғыдан тасымалдауға

к

өмектесетін қосымша мүмкіндіктер мен қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін компьютер

қолданбасы. Сондай-ақ, PC Companion қолданбасын құрылғыны жаңарту және соңғы

ба

ғдарламалық құрал нұсқасын алу үшін пайдалануға болады. PC Companion қолданбасының

орнату файлдары

құрылғыда сақталған және құрылғыны компьютерге USB кабелі арқылы

байланыстыр

ған кезде орнату құрылғыдан іске қосылады.

PC Companion

қолданбасын пайдалану үшін келесі амалдық жүйелерде жұмыс істеп тұрған,

интернетке

қосылған компьютер қажет:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (3-жа

ңарту бумасы немесе одан жоғары)

PC Companion қолданбасын іске қосу үшін

1

Компьютерде PC Companion

қолданбасы орнатылғанын тексеріңіз.

2

Компьютерде PC Companion

қолданбасын ашыңыз да, Бастау түймесін басып,

пайдалану керек м

үмкіндіктердің бірін ашыңыз.