Sony Xperia L - Сымсыз Bluetooth™‎ технологиясы

background image

Сымсыз Bluetooth™ технологиясы

Bluetooth™ функциясын Bluetooth™ функциясымен сыйысымды бас

қа құрылғыларға файлдарды

жіберу немесе хэндсфри

құралдарын қосу үшін пайдаланыңыз. Құрылғыдағы Bluetooth™

функциясын

қосып, компьютерлер, хэндсфри қосымша құрылғылар және телефондар сияқты

Bluetooth™ функциясымен сыйысымды бас

қа құрылғылармен сымсыз қосылымдар жасаңыз.

Bluetooth™

қосылымдары 10 метр (33 қадам) ауқымында, арасында қатты заттар болмағанда

жа

қсырақ жұмыс істейді. Кейбір жағдайларда құрылғыда басқа Bluetooth™ құрылғыларымен

қолмен жұптастыру керек.

Bluetooth™ құрылғыларының бір-бірімен әрекеттесу қабілеті және үйлесімділігі әр түрлі
болуы мүмкін.

98

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Bluetooth™ функциясын қосу және құрылғыны көрінетін ету

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Bluetooth белгішесіні

ң жанындағы қосу-өшіру қосқышын түртіп, Bluetooth™

функциясын

қосыңыз.

4

Bluetooth белгішесін т

үртіңіз. Құрылғыңыз және қосылуға болатын Bluetooth™

құрылғылары көрсетіледі.

5

Құрылғыңыз басқа Bluetooth™ құрылғыларына көрінуі үшін оның атауын түртіңіз.

Құрылғы басқа Bluetooth™ құрылғыларына көрініп тұру уақытын реттеу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Bluetooth опциясын тауып т

үртіңіз.

3

басып Көрінудің біту уақыты тарма

ғын таңдаңыз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.

Құрылғыға атау беру

Құрылғыға атау беруге болады. Bluetooth™ функциясын іске қосып, құрылғы көрінетін етіп

орнатыл

ғаннан кейін бұл атау басқа құрылғыларда көрсетіледі.

Құрылғыға атау беру

1

Bluetooth™ функциясы

қосулы екенін тексеріңіз.

2

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлері > Bluetooth опциясын тауып т

үртіңіз.

4

басып Телефонның атын өзгерту тарма

ғын таңдаңыз.

5

Құрылғы атауын енгізіңіз.

6

Атын өзгерту белгішесін т

үртіңіз.

Басқа Bluetooth™ құрылғысымен жұптастыру

Құрылғыңызды басқа құрылғымен жұптастырғанда, құрылғыңызды, мысалы, Bluetooth™

желісіндегі

құрылғыға немесе Bluetooth™ гарнитурасына қосып, қоңырау соғу және қабылдау

үшін осы басқа құрылғыларды пайдалануға болады.
Құрылғыңыз Bluetooth™ құрылғысымен жұптастырылғаннан кейін құрылғы осы жұптастыруды

еске са

қтап қалады. Құрылғыны Bluetooth™ құрылғысымен жұптастырғанда, рұқсат кодын енгізу

қажет болуы мүмкін. Құрылғыңыз негізгі 0000 рұқсат кодын автоматты түрде енгізіп көреді. Егер

ол істемесе,

құрылғының рұқсат кодын Bluetooth™ құрылғысының пайдаланушы

н

ұсқаулығынан қараңыз. Жұптастырылған Bluetooth™ құрылғысына келесі жолы қосылғанда,

р

ұқсат кодын қайта енгізудің қажеті жоқ.

Кейбір Bluetooth™

құрылғылары, мысалы, Bluetooth™ гарнитураларының көпшілігі басқа

құрылғымен жұптастыруды да, байланыстыруды да қажет етеді.
Құрылғыны бірнеше Bluetooth™ құрылғыларымен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта тек

бір Bluetooth™ профилімен байланыстыру

ға болады.

Құрылғыны басқа Bluetooth™ құрылғысымен жұптастыру

1

Ж

ұптасатын құрылғыдағы Bluetooth™ функциясының қосылғанына және басқа

Bluetooth™

құрылғыларына көрінетініне көз жеткізіңіз.

2

Негізгі экран бетінен опциясын т

үртіңіз.

3

Параметрлері > Bluetooth опциясын тауып т

үртіңіз. Бар Bluetooth™

құрылғыларының барлығы тізімде көрсетіледі.

4

Құрылғымен жұптағыңыз келген Bluetooth™ құрылғысын түртіңіз.

5

Қажет болса, рұқсат кодын енгізіңіз немесе екі құрылғыда бір рұқсат кодын растаңыз.

Құрылғы мен Bluetooth™ құрылғысы енді жұптасты.

Құрылғыны басқа Bluetooth™ құрылғысына қосу

1

Қосылудан бұрын жұптауды қажет ететін Bluetooth құрылғысына қосылмақшы болсаңыз,

құрылғыңызды сол құрылғымен жұптастыруға қатысты қадамдарды орындаңыз.

2

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлері > Bluetooth опциясын тауып т

үртіңіз.

4

Құрылғыны қосқыңыз келетін Bluetooth™ құрылғысын түртіңіз.

99

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Bluetooth

®

құрылғысын ажырату

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Bluetooth опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Жұптастырылған құрылғылар ішінде ажыратылатын

құрылғы атының

жанында

ғы белгішесін түртіңіз.

4

Жұпсыздандыру белгішесін т

үртіңіз.

Bluetooth™ технологиясының көмегімен элементтерді жіберу және
алу

Телефондар мен компьютерлер сия

қты Bluetooth™ технологиясын қолдайтын құрылғылармен

элементтерді орта

қтастыру. Bluetooth™ функциясының көмегімен бірнеше элемент түрін жіберуге

ж

әне алуға болады, мысалы:

Фотосуреттер мен бейнежазбалар

Музыка мен бас

қа дыбыс файлдары

Контактілер

Веб беттері

Bluetooth

®

арқылы элементтерді жіберу

1

Алатын құрылғы: Bluetooth

®

функциясы

қосылғанына және құрылғы басқа

Bluetooth

®

құрылғыларына көрінетініне көз жеткізіңіз.

2

Жіберетін құрылғы: Жіберілетін элементті

қамтитын қолданбаны ашып, элементке

жылжы

ңыз.

3

Қолданбаға және жіберілетін элементке байланысты, мысалы, элементті түртіп, ұстап

т

ұру, элементті ашу және түймесін басу керек болуы мүмкін. Элементті жіберудің басқа

т

әсілдері бар болуы мүмкін.

4

Bluetooth режимін та

ңдаңыз.

5

Сізден с

ұралса, Bluetooth

®

функциясын

қосыңыз.

6

Алатын

құрылғының атын түртіңіз.

7

Алатын құрылғы: С

ұралса, байланысты қабылдаңыз.

8

Жіберетін құрылғы: С

ұралса, алатын құрылғыға жіберуді растаңыз.

9

Алатын құрылғы: Кіріс элементті

қабылдаңыз.

Bluetooth™ технологиясының көмегімен элементтерді алу

1

Bluetooth™ функциясы

қосылғанына және басқа Bluetooth™ құрылғыларына көрінетініне

к

өз жеткізіңіз.

2

Жіберетін

құрылғы енді құрылғыңызға деректерді жібере бастайды.

3

Н

ұсқау берілсе, екі құрылғыда да бірдей кілтсөзді енгізіңіз немесе ұсынылған кілтсөзді

құптаңыз.

4

Құрылғыға кіріс файлы туралы ескерту алған кезде файл беруін қабылдау үшін күй

жола

ғын төмен қарай сүйреп, ескертуді түртіңіз.

5

Файл беруді бастау

үшін Қабылдау түймесін түртіңіз.

6

Тасымалдауды

ң барысын көру үшін күй жолағын төмен қарай сүйреңіз.

7

Алын

ған элементті ашу үшін, күй жолағын төмен қарай сүйреп, қатысты ескертуді

т

үртіңіз.

Bluetooth™ функциясын пайдаланып алынған файлдарды қарау

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Bluetooth тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

пернесін басып, Алынған файл-ды көрсету белгішесін т

үртіңіз.