Sony Xperia L - Атау көрсеткіші

background image

Атау көрсеткіші

«WALKMAN» бағдарламасы

әндерді жою ...................................................59
ойнату тізімдері ..............................................59
ойнату тізімдерін жасау .................................60
ойнату тізімдеріне әндерді қосу ....................60

«WALKMAN» қолданбасы

жиыру ..............................................................58
эквалайзерді пайдалану ................................61

A

Android Market™ - Google Play™ тармағын
қараңыз ...................................................................36
Android™ ...................................................................7

B

Bluetooth™ технологиясының көмегімен
элементтерді алу .................................................100

F

Facebook™

Facebook™ қызметінде әуенді «ұнату» .......60
Facebookқызметі бар Xperia™ ....................106
синхрондау ...................................................106

Facebook™ қызметінде әуенді «ұнату» ...............60
Facebook™ қызметінде бейнені «ұнату» .............83
Facebook™ қызметінде фотосуретті «ұнату» ......83
FM радиосы

арна таңдау ....................................................65
таңдаулылар ..................................................66

G

Gmail™ ....................................................................52
Google Latitude .....................................................109
Google Maps™ ......................................................109
Google Play™ .........................................................36
Google™ есептік жазбасын орнату .......................53
Google™ синхрондау ...........................................105
GPS .......................................................................108

H

Hangouts™ ..............................................................51

M

Microsoft® Exchange қадамдастыруы .................105
Music Unlimited™ ..............................................62, 64

P

PIN .........................................................................117
PUK .......................................................................117

S

SensMe™ арналары ..............................................59
SIM карта

салу ...................................................................9

SIM картасы ..........................................................117

контактілерді импорттау ................................44
контактілерді экспорттау ...............................48

SIM картасы контактілерін импорттау ..................44
Smart Connect .......................................................104
SOS - Жедел қызмет нөмірлерін қараңыз ...........38

T

TrackID™ технологиясы ........................................63

FM радиосымен пайдалану ..........................67
ашу ..................................................................63
әнді бөлісу ................................................62, 63
әнді жою ...................................................62, 64
әнді сатып алу ..........................................62, 63

жол туралы ақпаратты іздеу ...................61, 63
кестелерді көру ..................................61, 62, 63
нәтижелерді пайдалану ................................63
орындаушы туралы ақпаратты көру .......62, 63

U

USB байланысы ...................................................101

V

Video Unlimited .......................................................88

W

Wi-Fi® ......................................................................92

А

автопортрет ............................................................68
алдын ала орнатылған арналар

радио арналарын алып тастау .....................66
радиоарналарды сақтау ................................66

алдыңғы камера .....................................................68
Альбом ....................................................................79

SensMe™ слайд көрсетілімі ..........................80
көру .................................................................82
Менің альбомдарым ......................................82
онлайн фотосуреттерді көру .........................83
пиктограмма өлшемі ......................................79

анимациялы фон суреті ........................................20
арнайы әсерлер

кеңейтілген параметрлер ..............................82
қолдану ...........................................................82

артқы қақпақ

алып тастау ......................................................8
бекіту .................................................................9

атау беру

беттер .............................................................81

аудио

дыбыс деңгейін реттеу ..................................58

аудио мазмұн

қатысты мазмұн .............................................57

ауызша енгізу .........................................................28
ашықтық ..................................................................30

реттеу .............................................................30

Б

байланыс мүмкіндігі ...............................................91
байланыстыру ........................................................91

USB кіру нүкт. ретінде пайд. .........................92
Xperia Link™ арқылы .....................................92

Бастапқы экран

реттеу .............................................................19

батарея ...................................................................12
бейне чат ................................................................51
бейнеге түсіру ........................................................68

камера пернесінің көмегімен ........................74

бейнежазбалар

жылдам алға айналдыру және кері
айналдыру ......................................................80
кідірту ..............................................................80
көру .................................................................79

бейнекамера ..............................................68, 74, 75

бейнеге түсіру ................................................74
параметрлер ..................................................75

бейнелер

дыбыс деңгейін реттеу ..................................80
жазу .................................................................74
компьютерге/компьютерден тасымалдау
...................................................................57, 87
көру .....................................................74, 79, 81

125

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

ойнату .............................................................80
таңдау .............................................................81

бейнелер түсіру ......................................................68
бекітілген нөмірді теру ...........................................42
белгілеу опциялары ...............................................15
белгішелер ...........................................................121

камерада ........................................................75

беттер

атау беру ........................................................81
өңдеу ...............................................................81

беттерді табу ..........................................................69
бөлісу

фотосуреттер мен бейнелер ........................80

бұру

фотосуреттер .................................................80

В

веб браузер ............................................................90
веб браузері ...........................................................90
виджеттер ...............................................................18

көлемін өзгерту ..............................................19

Г

гарнитура ................................................................32

пайдалану .......................................................32

геобелгілеу

фотосуреттер .................................................70

Д

дабыл ....................................................................111
дауысты тану ..........................................................28
дауыстық пошта .....................................................40
деректер тасымалы ...............................................33
діріл .................................................................30, 111
Достардың музыкасы .............................................60
дыбыс .....................................................................59

ойнату .......................................................58, 59

дыбыс деңгейі

бейнелер үшін реттеу ....................................80
перне ...............................................................29

дыбыс деңгейін реттеу ..........................................58
дыбыссыз режим ....................................................29

Е

есептік жазбалар ....................................................10

Exchange Active Sync® ..................................10
Facebook™ .....................................................11
Google™ .........................................................10

ескерту ..................................................................121

жарық ..............................................................22
параметр ........................................................23
тақта ................................................................23

Ж

жад картасы

салу ...................................................................9

жанды фон суреті ..................................................20
жарықтандырғыш

суретке түсіргенде пайдалану ......................69

жауап беру қызметі ................................................40
жедел қызмет нөмірлері ........................................38
жеке ақпарат ..........................................................43
жіберу

Bluetooth™ технологиясының көмегімен
элементтерді жіберу ....................................100
іскерлік карталар ...........................................47
контактілер .....................................................47
музыка ............................................................60

жоғарғы регистрді бекіту .......................................24
жою .........................................................................59

әндер ..............................................................59
дабыл ............................................................111

музыка ......................................................62, 64
фотосуреттен және бейнелер ......................81

жүктеу

Интернет параметрлері .................................33

жүріс бағыты туралы нұсқаулар .........................109
жылдам хабар алмасу ...........................................51
Жылжу қолданбасы .............................................109
жымию ысырмасы ..................................................70
жымиюды анықтау .................................................70

З

зарядтау .................................................................12

И

Интернет

веб браузер ....................................................90
веб браузері ...................................................90
параметрлер ..................................................33

І

іздеу

TrackID™ технологиясын пайдаланатын
музыка ......................................................61, 63
жол туралы ақпарат .......................................63

іскерлік карталар

жіберу .............................................................47

К

камера .........................................................68, 70, 75

автопортреттер ..............................................69
бақылау элементтері .....................................68
бейне ..............................................................74
бейнеге түсіру ................................................74
бейнелерді көру .............................................74
белгішелер .....................................................75
беттерді табу ..................................................69
геобелгілеу .....................................................70
жабу ................................................................68
жалпы шолу ....................................................68
жарықтандырғышты пайдалану ....................69
жымию ысырмасы .........................................70
жымиюды анықтау .........................................70
масштабтау ....................................................69
параметрлер ............................................70, 75
суретке түсіру .....................................68, 69, 70
фотосуреттерді көру ......................................69
экран ...............................................................68

Карталар .......................................................108, 109
кеңейтімдер ............................................................17
контактілер .............................................................43

SIM картасынан импорттау ...........................44
жіберу .............................................................47
контакті ақпаратын біріктіру ..........................46
көшіру .............................................................47
қосалқы көшірме жасау .................................47
ортақтастыру ..................................................47
сурет ...............................................................46
таңдаулы ........................................................46
тасымалдау ..............................................43, 44
топтар .............................................................47
фотосуретті пайдалану .................................80

конференция қоңыраулары ..................................40
көлемді дыбыс мүмкіндігі ......................................61
көру

бейнелер ........................................................86
камерамен түсірілген бейнелер ....................74
фильмдер .......................................................86
фотосуреттер .................................................69

күй .........................................................................121

жолағы ............................................................22

күн ...........................................................................29
күнтізбе .................................................................111

126

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

оқиға жасау ...................................................111

күту уақыты

есептеу ...........................................................14

Қ

қадамдастыру

Microsoft® Exchange көмегімен ...................105

қалпына келтіру ...................................................117
қауымдық электрондық пошта, күнтізбе және
контактілер ...........................................................105
қимылмен енгізу .....................................................26
қиып алу

фотосуреттер .................................................82

қолданбалар

реттеу .............................................................22
сұрыптау .........................................................22
шолу ..............................................................122
экран ...............................................................20

қолдау көрсету .....................................................114
Қолдау қолданбасы .............................................120
қоңырау үні ...........................................................111
қоңыраулар .......................................................38, 42

бағытын өзгерту .............................................41
бірнеше ...........................................................40
бұру .................................................................41
журнал ............................................................39
күту ..................................................................40
қабылдамау ....................................................41
қабылданбаған ...............................................39
параметрлер ..................................................41
төтенше жағдай .............................................38
тыйым салу ....................................................41

қорғауыш пластик қабық ........................................15
қосалқы көшірме жасау

контактілер .............................................47, 115
мазмұн ..........................................................115

қосу ...........................................................................9
құлыптар

экран құлпы ....................................................10
экранды іске қосу ...........................................10
экранды құлыптау ..........................................10

құрылғы

батарея ...........................................................13
жаңарту .........................................................114
өнімділік ..........................................................13

құрылғыны жаңарту .............................................114
құрылғыны қайта өңдеу .......................................120
құрылғыны табу ....................................................120
қызметтер ...............................................................10

Л

Локатор .................................................................109

М

масштабтау ............................................................69

фотосуреттер .................................................79

мәтін енгізу әдісі .....................................................24
музыка ....................................................................32

TrackID™ технологиясын пайдаланып
іздеу ..........................................................61, 63
Визуализатор .................................................61
гарнитураны пайдалану ................................32
дыбыс деңгейін реттеу ..................................58
жіберу .............................................................60
жою ...........................................................62, 64
компьютерге/компьютерден тасымалдау ....57
құрылғыға тасымалдау ..................................57
Менің ойнату тізімдерім .................................60
музыка ақпаратын жүктеу .............................59
ойнату .......................................................58, 59
ортақ пайдалану ......................................62, 63
орындаушы туралы ақпаратты көру .......62, 63

сатып алу ..................................................62, 63
төте жолдар ....................................................59

музыка қызметтері .................................................63
музыканы ұсыну .....................................................60
Мультимедиа хабарламалары қызметі (MMS)

параметрлер ..................................................33

Н

Негізгі экран ............................................................17

О

ойнату

музыка ......................................................58, 59

ойнату тізімдері ......................................................59

ән қосу ............................................................60
әуендерді жою ................................................60
жасау ..............................................................60
жеке тізіміңізді ойнату ....................................60
жою .................................................................60

оқиғалар

күнтізбе .........................................................111

орнату шебері ........................................................10
ортақ пайдалану

музыка ......................................................62, 63

орын ................................................................70, 108

Ө

өлшемін өзгерту

фотосуреттер .................................................82

өңдеу

беттер .............................................................81
фотосуреттер ...........................................81, 82

өшіру .........................................................................9

П

параметр

жарық ..............................................................82
қанықтық деңгейі ............................................82

параметрлер

MMS ................................................................33
бейнекамера ..................................................75
деректерді пайдалану ...................................33
жылдам параметрлер ....................................22
Интернет .........................................................33
камера ......................................................70, 75
қоңырау ...........................................................41
фотокамера ....................................................70
хабар алмасу .................................................33

пернелер .................................................................12
пернетақта ..............................................................24

параметрлер ..................................................28

Р

радио ......................................................................65

арна таңдау ....................................................65
арналар арасында ауысу ..............................65
арналарды іздеу ............................................66
ашу ..................................................................65
визуализатор ..................................................65
динамик арқылы тыңдау ...............................66
моно дыбыс ....................................................66
радио аймағы .................................................65
стерео дыбыс .................................................66
таңдаулылар ..................................................66

радио дыбысы ........................................................66

С

сараптау

фотосуреттер .................................................81

сатып алу

музыка ......................................................62, 63

синхрондау ...........................................................105

127

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Facebook™ контактілері, күнтізбесі,
фотосуреттері ..............................................106
Google™ контактілері, күнтізбесі,
электрондық поштасы .................................105

скриншот .................................................................20
слайд көрсетілімі ....................................................79
соңғы рет пайдаланылған бағдарламалар
терезесі ...................................................................21
суретке түсіру .........................................................68

автопортреттер ..............................................69
беттерді табу функциясын пайдалану .........69
жымию ысырмасын пайдалану .....................70
жымиюды анықтау функциясымен ...............70
камера пернесінің көмегімен ........................68
түрту арқылы ..................................................68

суреттер түсіру .......................................................68
Сұйық кристалдық дисплейдің артқы жарығын
басқару ...................................................................30
Сымсыз Bluetooth™ технологиясы .......................98
сымсыз желілер ...................................................108

Т

тақырыптар .............................................................20
таңбалар .................................................................24
таңдаулылар

радио арналарын алып тастау .....................66
радиоарналарды сақтау ................................66

тасымалдау

контактілер ...............................................43, 44

телефон байланысы - Байланыстарды көру .......38
Телефон пернетақтасы ...................................24, 27
телефон техникалық қызмет көрсету .................114
техникалық қызмет көрсету .................................114
тіл ............................................................................31

жазу .................................................................28

У

уақыт

пішім ................................................................29

уақытты басқару ..................................................111

Ұ

Ұшақ режимі ...........................................................31
Ұшу режимі - ұшақ режимін қараңыз ....................31

Ф

Фильмдер

бейне ақпаратын өшіру .................................88
параметрлер ..................................................87

фон суреті ...............................................................20

фотосуретті пайдалану .................................80

фотокамера ......................................................68, 70

параметрлер ..................................................70

фоторсуреттер

көру .................................................................79

фотосуреттер .........................................................80

SensMe™ слайд көрсетілімі ..........................80
бір орынды көру .............................................70
бөлісу ..............................................................80
бұру .................................................................80
географиялық орын қосу ...............................70
геотег қосу ......................................................84
жою .................................................................81
картадан көру .................................................83
компьютерге/компьютерден тасымалдау ....57
контактімен байланыстыру ...........................46
контактінің суреті ретінде пайдалану ...........80
көру ...........................................................69, 79
қиып алу .........................................................82
масштабтау ....................................................79
өңдеу .........................................................81, 82
сараптау .........................................................81

слайд көрсетілімі ...........................................79
түсіру ...................................................68, 69, 70
фон суреті ретінде пайдалану ......................80
фотосуреттерді қарау құралы .......................79

фотосуреттер мен бейнежазбаларды ұсыну .......83
фотосуреттерді көру

көру .................................................................81
таңдау .............................................................81

Х

хабарландыру

қоңырау үні .....................................................30
тақта ................................................................22

хабарлар

параметрлер ..................................................33

Ч

чат ...........................................................................51

Ш

штрих-кодтарды сканерлеу .................................103
ШЫДАМДЫЛЫҚ режимі

параметрлерді өзгерту ..................................14

Э

эквалайзер .............................................................61
эквалайзерді пайдалану ........................................61
экран .......................................................................30

кепілдік ............................................................15
шатынаған ......................................................15
шыны ..............................................................15
экран құлпын ашу өрнегі .............................117

экран көшірмесін көрсету ....................................102
экрандық пернетақта .............................................24
электрондық пошта ................................................52

бірнеше есептік жазба ...................................52

128

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.