Sony Xperia L - חיבור ההתקן למחשב

background image

תייגולונכטב

תרושקת

תיטוחלא

Bluetooth

.

תעב

רוביח

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

,

תגצומ

היחנה

ןיקתהל

בשחמב

תא

םושייה

PC

Companion

.

םושייה

PC Companion

עייסמ

ךל

לבקל

השיג

ימושייל

בשחמ

םיפסונ

ידכ

ריבעהל

ןגראלו

יצבוק

הידמ

,

ןכדעל

תא

ןקתהה

ךלש

,

ןרכנסל

תא

םינכתה

ןקתהבש

דועו

.

ןכתיי

אלש

לכות

ריבעהל

ןקתההמ

וילאו

םירמוח

םימיוסמ

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

תרבעה

ןכות

לופיטו

ןכותב

תועצמאב

לבכ

USB

שמתשה

רוביחב

לבכ

USB

ןיב

בשחמה

ןקתהל

ידכ

ריבעהל

להנלו

תא

םיצבקה

ךלש

תולקב

.

רחאל

ינשש

םינקתהה

םירבוחמ

,

לכות

רורגל

ררחשלו

םינכת

ןיב

ןקתהה

בשחמהו

,

וא

ןיב

ןוסחאה

ימינפה

סיטרכו

ה

-

SD

לש

ןקתהה

,

תועצמאב

רייס

םיצבקה

לש

בשחמה

.

םא

התא

ריבעמ

הקיזומ

,

ואידיו

,

תונומת

וא

יצבוק

הידמ

םירחא

ןקתהל

ךלש

,

ץלמומ

שמתשתש

םושייב

Media Go™

בשחמבש

.

Media Go™

ריממ

יצבוק

הידמ

ידכ

לכותש

שמתשהל

םהב

ןקתהב

.

ידכ

ריבעהל

םינכת

ןיב

ןקתהה

ךלש

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

1

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

ןוסחא

ימינפ

רבוחמ

עיפומ

תרושב

בצמה

.

2

בשחמ

:

חתפ

תא

Microsoft® Windows® Explorer

ןחלושמ

הדובעה

ןתמהו

דע

ןוסחאהש

ימינפה

לש

ןקתהה

עיפוי

ןנוככ

ינוציח

ב

-

Microsoft® Windows® Explorer

.

3

בשחמ

:

רורג

ררחשו

תא

םיצבקה

םייוצרה

ידכ

ריבעהל

םתוא

ןיב

ןקתהה

בשחמהו

.

ידכ

ריבעהל

ןכות

ןיב

ןוסחא

ימינפ

ןיבו

סיטרכ

SD

ךרד

USB

1

תועצמאב

לבכ

USB

,

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

.

ןוסחא

ימינפ

סיטרכו

SD

םירבוחמ

עיפומ

תרושב

בצמה

ךסמב

ןופלטה

.

2

בשחמ

:

חתפ

תא

Microsoft® Windows® Explorer

ןחלושמ

הדובעה

ןתמהו

דע

ןוסחאהש

ימינפה

סיטרכו

ה

-

SD

לש

ןופלטה

ועיפוי

םיננוככ

םיינוציח

ב

-

Microsoft® Windows®

Explorer

.

3

בשחמ

:

רורג

ררחשו

תא

םיצבקה

םייוצרה

ןיב

ןוסחאה

ימינפה

לש

ןופלטה

סיטרכו

ה

-

SD

.

91

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ריבעהל

םיצבק

ןוסחאהמ

ימינפה

סיטרכל

SD

ןקתהב

1

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

ןוסחא

<

רבעה

םינותנ

סיטרכל

SD

שקהו

וילע

.

3

ןמס

תא

יגוס

םיצבקה

ךנוצרבש

ריבעהל

סיטרכל

ה

-

SD

.

4

שקה

לע

הרבעה

.

תטישב

הרבעהה

הרישיה

ןיא

ךרוצ

רוביחב

לבכ

USB

בשחמל

.

תרבעה

םיצבק

תועצמאב

בצמ

'

תרבעה

הידמ

'

ךרד

Wi-Fi

®

ןתינ

ריבעהל

םיצבק

ןיב

ןקתהה

ךלש

םינקתהל

םירחא

םיכמותה

ב

-

MTP

,

ןוגכ

בשחמ

,

תועצמאב

רוביח

Wi-Fi

®

.

ינפל

תורבחתהה

,

ךילע

םיאתהל

תא

ינש

םינקתהה

הז

הזל

.

םא

התא

ריבעמ

הקיזומ

,

ואידיו

,

תונומת

וא

יצבוק

הידמ

םירחא

ןיב

ןקתהה

ךלש

ןיבל

בשחמ

,

ץלמומ

שמתשתש

םושייב

Media Go™

בשחמבש

.

Media Go™

ריממ

יצבוק

הידמ

ידכ

לכותש

שמתשהל

םהב

ןקתהב

.

ידכ

שמתשהל

הנוכתב

וז

,

שורד

ךל

ןקתה

םע

תורשפא

רוביח

ל

-

Wi-Fi

®

,

ךמותש

תרבעהב

הידמ

,

המגודל

בשחמ

םע

תכרעמ

הלעפה

גוסמ

Microsoft

®

Windows Vista

®

וא

גוסמ

Windows

®

7

.

ידכ

םיאתהל

תא

ןקתהה

בשחמל

ןפואב

יטוחלא

תועצמאב

בצמה

'

תרבעה

הידמ

'

1

אדו

בצמש

תרבעה

הידמ

לעפומ

ןקתהב

ךלש

.

ךרדב

ללכ

,

בצמ

הז

לעפומ

תרירבכ

לדחמ

.

2

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

בשחמ

:

עגרב

םשש

ןקתהה

עיפוי

ךסמב

,

ץחל

לע

תרוצת

תשרה

בוקעו

רחא

תוארוהה

המאתהל

לש

בשחמה

.

4

םויסב

תלועפ

המאתהה

,

קתנ

תא

לבכ

ה

-

USB

ינשמ

םינקתהה

.

תוארוהה

ליעלש

תולח

קר

רשאכ

תכרעמ

Windows

®

7

תנקתומ

בשחמב

,

בשחמהו

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

תשר

תדוקנל

השיג

לא

תשר

Wi-Fi

®

.

ידכ

רבחל

םינקתה

םימאתומ

ןפואב

יטוחלא

בצמב

תרבעה

הידמ

1

אדו

בצמש

תרבעה

הידמ

לעפומ

ןקתהב

ךלש

.

ךרדב

ללכ

,

בצמ

הז

לעפומ

תרירבכ

לדחמ

.

2

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

3

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

שקהו

וילע

.

4

שקה

לע

ןקתהה

םאתומה

ךנוצרבש

רבחתהל

וילא

תחת

םינקתה

םינימא

.

5

שקה

לע

רבחתה

.

אדו

היצקנופהש

Wi-Fi

®

תלעפומ

.

ידכ

קתנל

ןקתה

םאתומ

ןפואב

יטוחלא

בצמב

תרבעה

'

הידמ

'

1

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןקתהה

םאתומה

ךנוצרבש

קתנתהל

ונממ

תחת

םינקתה

םינימא

.

4

שקה

לע

קתנתה

.

ידכ

ריסהל

המאתה

םע

ןקתה

רחא

1

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

ןקתהה

םאתומה

ךנוצרבש

ריסהל

.

4

שקה

לע

חכש

.

PC Companion

PC Companion

אוה

םושיי

בשחמ

קינעמה

ךל

השיג

תונוכתל

םיתורישלו

םיפסונ

םתועצמאבש

לכות

ריבעהל

הקיזומ

,

ואידיו

תונומתו

ןקתההמ

ךלש

וילאו

.

לכות

שמתשהל

ב

-

PC Companion

םג

ידכ

ןכדעל

תא

ןקתהה

לבקלו

תא

הסריגה

הנימזה

השדחה

רתויב

לש

הנכותה

.

יצבוק

הנקתהה

לש

PC

Companion

םירמשנ

ןקתהב

,

הנקתההו

תלעפומ

ןקתההמ

רשאכ

התא

רבחמ

ותוא

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

ידכ

שמתשהל

םושייב

PC Companion

,

שורד

בשחמ

רבוחמה

טנרטניאל

,

ובש

תלעופ

תחא

תוכרעממ

הלעפהה

תואבה

:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP

)

םע

Service Pack 3

וא

הסריג

תמדקתמ

רתוי

(

92

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ליעפהל

תא

PC Companion

1

אדו

ש

-

PC Companion

ןקתומ

בשחמב

ךלש

.

2

חתפ

תא

םושייה

PC Companion

בשחמב

ךלש

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

לחתה

ידכ

חותפל

תחא

תונוכתהמ

ןהבש

ךנוצרב

שמתשהל

.

ףוקיש

ךסמ

שמתשה

ףוקישב

ךסמ

ידכ

גיצהל

תא

ךסמה

לש

ןקתהה

ךלש

היזיוולטב

וא

הגוצתב

הלודג

תרחא

,

אלל

ךרוצ

רוביחב

תועצמאב

לבכ

.

תייגולונכט

Wi-Fi Direct™

תרצוי

רוביח

יטוחלא

ןיב

ינש

םינקתהה

,

ךכ

התאש

לוכי

חוורתהל

הפסב

החונה

ךלש

תופצלו

תונומתב

תובוהאה

ךילע

.

לכות

םג

שמתשהל

הנוכתב

וז

ידכ

ןיזאהל

הקיזומל

ןופלטהמ

תועצמאב