Sony Xperia L - הסוללה

background image

הללוסה

לולעו

םורגל

בצמל

ובש

בצמ

הניעטה

היהי

ךומנ

מ

-

100

םיזוחא

.

ידכ

ןועטל

תא

ןקתהה

1

רבח

תא

ןעטמה

עקשל

תשר

למשחה

.

2

רבח

הצק

דחא

לש

לבכ

ה

-

USB

ןעטמל

)

וא

תאיציל

USB

בשחמב

.(

3

רבח

תא

הצקה

ינשה

לש

לבכה

לא

תאיצי

Micro USB

ןקתהב

,

רשאכ

למס

USB

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

תירונ

ה

-

LED

לש

בצמ

הללוסה

תקלדנ

רשאכ

הניעטה

הליחתמ

.

4

רשאכ

תירונ

ה

-

LED

לש

בצמ

הללוסה

הנתשמ

עבצל

קורי

,

ןקתהה

ןועט

ואולמב

.

קתנ

תא

לבכ

ה

-

USB

ןקתההמ

לע

-

ידי

ותכישמ

רשי

הצוחה

.

דפקה

אל

ףפוכל

תא

רבחמה

תעב

תרסה

לבכה

ןקתההמ

.

שמתשה

ןעטמב

לבכבו

ה

-

USB

םיקפוסמה

םע

ןקתהה

ידכ

חיטבהל

הניעט

הריהמ

רתוי

.

םא

הללוסה

תנקורמ

ירמגל

,

ןכתיי

ופלחיש

המכ

תוקד

דע

תירונש

ה

-

LED

קלדית

רחאל

רוביח

לבכה

לש

ןעטמה

רוקמל

חתמ

.

11

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

בצמ

תירונ

יוויחה

לש

הללוסה

קורי

הללוסה

הנועט

ירמגל

םודא

בהבהמ

תמר

הניעט

הכומנ

הללוסב

םותכ

הללוסה

הניעטב

.

תמר

הניעטה

הללוסב

תינוניב

ידכ

קודבל

תא

תמר

הניעטה

לש

הללוסה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

תודוא

ןופלטה

<

בצמ

<

תמר

הללוס

שקהו

וילע

.

רופיש

יעוציב

הללוסה

תוצעה

תואבה

ולכוי

עייסל

ךל

רפשל

תא

יעוציב

הללוסה

:

ןעט

תא

ןקתהה

ךלש

םיתעל

תובורק

.

רבדה

וניא

עיפשמ

לע

ךרוא

ייח

הללוסה

.

תדרוה

םינותנ

טנרטניאהמ

תכרוצ

היגרנא

הבר

.

ךניאשכ

שמתשמ

טנרטניאב

,

לכות

ךוסחל

תכירצב

היגרנאה

לע

-

ידי

לורטנ

לכ

ירוביח

םינותנה

תותשרב

תוירלולס

.

הרדגה

וז

הניא

תענומ

ןקתההמ

ריבעהל

םינותנ

ךרד

תותשר

תויטוחלא

תורחא

.

הבכ

תא

ירוביח

ה

-

Bluetooth®

הו

-

Wi-Fi®

רשאכ

ןיא

ךרוצ

םהב

.

לכות

ליעפהל

תובכלו

םתוא

תולקב

הבר

רתוי

ךסממ

תוארתהה

לע

ידי

תרירג

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

.

שמתשה

תונוכתב

בצמ

STAMINA

ו

-

בצמ

הללוס

השלח

ידכ

תיחפהל

תא

תכירצ

הללוסה

.

ןתינ

רוחבל

תא

בצמ

ןוכסיחה

היגרנאב

םיאתמה

רתויב

ןפואל

שומישה

ךלש

ןקתהב

.

ומכ

ןכ

ןתינ

םיאתהל

תישיא

תא

תורדגהה

לש

לכ

דחא

יבצממ

ןוכסיחה

היגרנאב

.

רדגה

תא

ימושיי

ןורכנסה

ךלש

)

םישמשמה

ןורכנסל

אוד

"

ל

,

יטירפ

חול

הנש

ישנאו

רשק

(

בצמל

ןורכנס

ינדי

.

ןתינ

םג

רידגהל

ןורכנס

יטמוטוא

,

ךא

ריבגהל

תא

תורידת

ןורכנסה

.

קודב

תא

טירפת

לוצינ

הללוסה

ןקתהבש

ידכ

תוארל

וליא

םימושיי

םיכרוצ

תא

תומכ

היגרנאה

הלודגה

רתויב

.

הללוסה

תכרוצ

היגרנא

הבר

רתוי

תעב

שומיש

ימושייב

תמרזה

ואדיו

הקיזומו

,

ןוגכ

YouTube™

.

םימושיי

םימיוסמ

ודרוהש

מ

-

Google Play™

םייושע

ףא

םה

ךורצל

היגרנא

הבר

רתוי

.

רוגס

אצו

םימושיימ

ךניאש

שמתשמ

םהב

.

תחפה

תא

תמר

תוריהבה

לש

ךסמה

.

הבכ

תא

ןקתהה

וא

לעפה

תא

הרדגהה

בצמ

הסיט

םא

התא

אצמנ

רוזאב

ןיאש

וב

יוסיכ

תשר

.

תרחא

,

ןקתהה

ךישמי

קורסל

שופיחב

רחא

תותשר

תונימז

זבזביו

תא

תייגרנא

הללוסה

.

שמתשה

ןקתהב

תירוביד

ירוקמ

לש

Sony™

ידכ

ןיזאהל

הקיזומל

.

ינקתה

תירוביד

םיכרוצ

תוחפ

תייגרנא

הללוס

םילוקמרהמ

לש

ןקתהה

.

רבעה

תא

ןקתהה

בצמל

הנתמה

לכב

םעפ

רבדהש

ירשפא

.

ןמז

הנתמהה

סחייתמ

קרפל

ןמזה

וכלהמבש

ןקתהה

רבוחמ

תשרל

וניאו

אצמנ

שומישב

.

לרטנ

תא

לכ

םיטפטה

םינתשמה

.

ידכ

תשגל

טירפתל

תלוצינ

הללוסה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

אצמ

שקהו

לע

תורדגה

<

לוהינ

תכירצ

למשח

<

שומיש

הללוסב

<

ידכ

תוארל

וליא

םימושיי

םינקתומ

םיכרוצ

תא

תומכ

תייגרנא

הללוסה

הלודגה

רתויב

.

שומיש

בצמב

STAMINA

רשאכ

ךסמה

אל

ליעפ

,

לעפה

תא

הנוכתה

בצמ

STAMINA

,

ידכ

תוהשהל

תא

רוביח

Wi-Fi

®

,

תרובעת

םינותנה

םימושייו

םיפסונ

םיכרוצה

היגרנא

הבר

.

רשאכ

בצמ

STAMINA

ליעפ

,

ןתינ

ןיידע

לבקל

תוחיש

ןופלט

,

תועדוה

טסקט

תועדוהו

הידמיטלומ

.

ןתינ

םג

רידגהל

תמישר

םימושיי

תרשפאמה

םימושייל

םימיוסמ

ךישמהל

לועפל

רשאכ

ךסמה

וניא

ליעפ

.

ךסמהשכ

ךפוה

בוש

ליעפל

,

לכ

תויצקנופה

תוהשומה

תולעפומ

שדחמ

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

STAMINA

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

לוהינ

תכירצ

למשח

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

בצמ

STAMINA

הנימי

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

לעפה

.

עיפומ

תרושב

בצמה

רשאכ

בצמ

STAMINA

לעפומ

.

ידכ

לטבל

תא

בצמ

STAMINA

1

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

לוהינ

תכירצ

למשח

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

דצלש

בצמ

STAMINA

.

12

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

תונשל

תא

תורדגהה

רובע

בצמ

STAMINA

1

ב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

לוהינ

תכירצ

למשח

שקהו

וילע

.

3

ידכ

חותפל

תא

טירפת

תורדגהה

,

שקה

לע

בצמ

STAMINA

.

4

ףסוה

וא

רסה

םימושיי

ךנוצרכ

.

5

םויסל

,

שקה

לע

עצוב

.

תכרעה

ןמז

הנתמהה

לש

ןקתהה

ןמז

הנתמהה

סחייתמ

ךשמל

ייח

הללוסה

רשאכ

ןקתהה

רבוחמ

תשרל

ךא

וניא

אצמנ

שומישב

ליעפ

,

המגודל

,

רשאכ

אל

תולבקתמ

וא

תועצבתמ

תוחיש

ןופלט

.

בצמ

STAMINA

,

רשאכ

לעפומ

,

עצבמ

תופיצרב

הכרעה

לש

ןמז

הנתמהה

רתונש

,

יושעש

תונתשהל

םאתהב

ןפואל

שומישה

ןקתהב

.

בצמ

STAMINA

ליעי

רתוי

תכראהב

ןמז

הנתמהה

,

םא

ךסמ

ןקתהה

רתונ

לוענ

.

םא

התא

לעונ

תא

ךסמה

קר

םיתעל

תוקוחר

,

ןכתיי

אלש

חכווית

רופישב

יתועמשמ

יעוציבב

הללוסה

.

תעב

שומיש

ןקתהב

םעפב

הנושארה

,

ןכתיי

ןמזש

הנתמהה

רעושמה

אל

היהי

קיודמ

ןוויכמ

אלש

תמייק